Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm cùng Phó trưởng ban Đinh Văn Cương tiến hành ký kết Chương trình phối hợp công tác, gồm 5 nội dung: Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng đường lối, chủ trương, nghị quyết đại hội, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về lĩnh vực lao động, người có công, xã hội; Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về việc làm, dạy nghề, lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội, dịch vụ công trong lĩnh vực lao động (gọi tắt là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội) trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Phối hợp hướng dẫn triển khai công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lĩnh vực lao động, người có công, xã hội. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; Trao đổi thông tin về tình hình thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các thông tin chuyên đề, kết quả nghiên cứu, khảo sát trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng bên.


Toàn cảnh lễ ký kết. Ảnh: ND

Vụ Xã hội (Ban Kinh tế Trung ương) và Văn phòng Bộ (Bộ LĐ-TBXH) là hai đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện các nội dung trong chương trình phối hợp. Hàng năm, hai bên họp liên tịch đánh giá kết quả phối hợp của năm trước và xác định nội dung, chương trình phối hợp của năm đó.

Đối với Kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2015 - 2016, hai bên sẽ cùng rà soát sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; Phối hợp góp ý kiến về lĩnh vực xã hội của văn kiện Đại hội XII bao gồm đánh giá thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và thách thức trong hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XI, đề xuất định hướng chủ trương, chính sách lớn cho giai đoạn 2016 - 2020, các chỉ tiêu trong lĩnh vực xã hội, an sinh xã hội, giảm nghèo, thị trường lao động; Phối hợp góp ý kiến đối với dự án luật thuộc lĩnh vực xã hội và các lĩnh vực khác có liên quan; Phối hợp hướng dẫn và triển khai Luật.

Nguyễn Dung