Hoàn thành tốt công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp

16/11/2020 15:41

Tổng Thanh tra nêu 4 căn cứ tham nhũng có chiều hướng thuyên giảm

Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V

Tổng Thanh tra Lê Minh Khái báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng tại Quốc hội

(Thanh tra) - Sự thành công của các Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở thời gian vừa qua đã cho thấy công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội Đảng các cấp đã được tiến hành rất tốt.