Hà Nội: Quyết tâm giữ vững vùng xanh cho trạng thái bình thường mới!

20/10/2021 23:04
(Thanh tra) - Những thành công bước đầu trong việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Hà Nội là tiền đề để Thủ đô triển khai các quyết sách nhằm phục hồi kinh tế, phấn đấu hoàn thành cao nhất những mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra cho cả năm 2021.