Công tác phòng chống tham nhũng, nhiệm vụ quan trọng của ngành Thanh tra

19/11/2021 12:24
(Thanh tra) - Phòng chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành Thanh tra. 10 tháng năm 2021, toàn ngành Thanh tra đã tiến hành 5.273 cuộc thanh tra hành chính và 139.893 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua các kết luận thanh tra, chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Các kết luận, kiến nghị xử lý về thanh tra khách quan, chính xác, kịp thời, được dư luận xã hội đồng tình.