Công đoàn Thanh tra Chính phủ: Dấu ấn một nhiệm kỳ!

09/08/2023 10:21

Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo

(Thanh tra) - Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, sự phối hợp của thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức đoàn thể đã tạo được khí thế thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức có sức lan tỏa, động viên, khích lệ tinh thần lao động sáng tạo góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị…