"Báo chí góp phần xây dưng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc"

18/03/2023 21:32

Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2023

(Thanh tra) - Đó là khẳng định của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại khai mạc Hội Báo toàn quốc 2023.