Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội năm 2023.

Kế hoạch nêu rõ, trong năm 2023, Thành ủy Hà Nội sẽ thực hiện 1 cuộc kiểm tra và 2 cuộc giám sát chuyên đề. Cụ thể, Thành ủy Hà Nội sẽ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sau kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của Trung ương và thành phố trong quý I/2023.

Hai cuộc giám sát sẽ được thực hiện trong quý II và quý III/2023 với trọng tâm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 2 nghị quyết chuyên đề của Thành ủy.

Đó là giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 09- NQ/TU phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch giám sát của Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và cấp ủy các cấp, sự phối hợp giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các ngành chức năng có liên quan; thực hiện tốt cơ chế phối hợp theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công phụ trách, các cán bộ Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ.

Hải Hà