Chiều nay (18/1), Ban Đối ngoại Trung ương thông báo về Đại hội XIII của Đảng tới các đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế.

Đại hội XIII của Đảng được triệu tập từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên. Trong đó, có 191 đại biểu đương nhiên (là các Ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm), 1.381 đại biểu được bầu tại các Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương và 15 đại biểu chỉ định.

Các nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng; đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu... cũng được mời đến dự Đại hội.

Bảo đảm Trung ương khóa mới đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước

Thông tin về công tác nhân sự, ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cho hay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt, coi đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.

“Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá mới được Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, thận trọng, chặt chẽ, làm từng bước, từng việc, từng khâu, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm theo đúng quy trình nhân sự đã đề ra, bảo đảm Ban Chấp hành Trung ương khóa mới phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, ông Quân nói.

Bên cạnh đó, bảo đảm Ban Chấp hành Trung ương khóa mới tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới.

Trong công tác nhân sự, theo Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, được xác định xử lý hài hoà, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc.

Về cơ cấu, trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII sẽ có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển.

Trong đó, sẽ tăng cường số lượng Uỷ viên Trung ương ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu; chú ý tăng thêm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Ban Chấp hành Trung ương sẽ có 3 độ tuổi: Dưới 50, từ 50 đến 60 và từ 61 tuổi trở lên.

“Chất lượng nhân sự lãnh đạo được bầu tại các đại hội đảng bộ các cấp, từ cấp cơ sở tới cấp trực thuộc Trung ương vừa qua đã được nâng lên rõ rệt”, ông Quân thông tin thêm.

Trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ được nâng cao; tuổi đời trẻ hơn, tỉ lệ nữ và người dân tộc thiểu số cao hơn nhiều so với các nhiệm kỳ trước. 100% cấp ủy viên đều có trình độ chuyên môn tự cao đẳng, đại học trở lên; có 3.493/3.504 cấp ủy viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp/tương đương (chiếm 99,69%).

Dự thảo văn kiện thể hiện tầm nhìn và khát vọng phát triển

Về việc xây dựng các dự thảo văn kiện, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh, đã được chuẩn bị từ rất sớm, công phu, bài bản, trí tuệ, dân chủ và cầu thị và lấy ý kiến rất rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân, cả trong nước và ở nước ngoài.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự buổi thông báo về Đại hội XIII của Đảng

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội của Đảng lần này đã quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển.

Nhất là, đã kế thừa, bổ sung phát triển đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 35 năm qua với nhiều nội dung đổi mới và điểm nhấn quan trọng, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Dự thảo đề ra các mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để thực hiện được các mục tiêu tổng quát và cụ thể trên, dự thảo văn kiện cũng xác định những nội dung mới mang tính đột phá. Trong đó, đã bổ sung, cụ thể hoá ba đột phá chiến lược do Đại hội lần thứ XI, XII của Đảng đề ra cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới, bao gồm phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại…

“Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục thảo luận kỹ lưỡng, hoàn chỉnh và biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội”, ông Hoàng Bình Quân nêu.

Cũng theo ông Quân, hiện nay đại dịch Covid-19 ở Việt Nam đã được kiểm soát tốt, song dịch bệnh trên thế giới vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. “Do đó, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các phương án nhằm bảo đảm các quy định về phòng chống dịch, trong đó sẽ tổ chức xét nghiệm đối với tất cả các đại biểu, khách mời của Đại hội cũng như tất cả các cá nhân tham gia phục vụ Đại hội”, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh.

Đại hội lần thứ XIII sẽ thảo luận và thông qua:

- Báo cáo Chính trị tại Đại hội XIII của Đảng (đây là văn kiện trung tâm của Đại hội).

- Báo cáo Tổng kết thực hiện Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược Phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030.

- Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.

-  Báo cáo Tổng kết Công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII;

- Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (trình Đại hội XIII)

- Bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội. 

Hương Giang