Theo đó, Ban Bí thư hướng dẫn cụ thể về số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch (Chủ tịch) Đại hội, cơ quan tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử của đảng viên; kiểm phiếu bằng máy tính; thủ tục, hồ sơ ứng cử, đề cử; trách nhiệm của người đề cử trong việc giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy tại đại hội…

Người đề cử nhân sự phải chịu trách nhiệm trước đại hội

Về trách nhiệm của người đề cử trong việc giới thiệu nhân sự tham gia cấp uỷ tại đại hội, Hướng dẫn nêu rõ, tại đại hội, người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử.

“Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng”.

Việc lấy phiếu xin ý kiến đối với những người ửng cử, được đề cử tại đại hội (hội nghị) được thực hiện như sau: Đoàn Chủ tịch lập tổ giúp việc kiểm phiếu xin ý kiến là những thành viên của đoàn thư ký. Trường hợp cần thiết Đoàn Chủ tịch có thể lựa chọn một số đại biểu chính thức (trong đại hội đại biểu) hoặc một số đảng viên chính thức (trong đại hội đảng viên) không có tên trong danh sách ứng cử, được đề cử tham gia tổ giúp việc kiểm phiếu.

Phiếu xin ý kiến đại hội (hội nghị) thực hiện theo mẫu, đóng dấu của cấp uỷ triệu tập đại hội (hội nghị) ở góc trái phía trên của phiếu (đối với chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở hoặc Đảng bộ bộ phận đóng dấu của đảng uỷ cơ sở).

Phiếu in họ và tên những người ứng cử, được đề cử tại đại hội (hội nghị) xếp thứ tự tên người theo vần A, B, C… Nếu có nhiều người trùng tên thì xếp theo họ; nếu trùng cả họ thì xếp theo tên đệm; nếu cả 3 dữ kiện này đều trùng thì người có tuổi đảng cao hơn được xếp tên trên (nơi không có điều kiện in phiếu, tổ giúp việc có thể ghi danh sách trên phiếu).

Tiếp đến, đại biểu đại hội (hội nghị) lựa chọn, đánh dấu X vào ô đồng ý hoặc ô không đồng ý tương ứng với họ và tên người trong phiếu xin ý kiến.

Sau đó, tổ giúp việc kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phát phiếu, kiểm đếm và báo cáo đại hội (hội nghị) về số lượng phiếu phát ra và phiếu thu về; kiểm phiếu (tính kết quả phiếu xin ý kiến, phiếu họp lệ, phiếu không họp lệ được thực hiện tương tự như quy định về tính kết quả bầu cử), lập biên bản kiểm phiếu (có mẫu), báo cáo đoàn chủ tịch để đoàn chủ tịch trình đại hội (hội nghị) xem xét, quyết định.

Rút và không cho rút khỏi danh sách bầu cử thế nào?

Về việc cho rút và không cho rút khỏi danh sách bầu cử, theo hướng dẫn của Ban Bí thư, Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách người ứng cử, người đề cử tại đại hội (hôi nghị) và những người xin rút khỏi danh sách bầu cử; đề xuất cho rút khỏi danh sách bầu cử những trường hợp vi phạm Điều 13 Quy chế bầu cử trong Đảng, những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo đại hội (hội nghị) xem xét, quyết định bằng hình thức biểu quyết bằng phiếu hoặc giơ tay.

Trường hợp danh sách gồm nhân sự do cấp uỷ triệu tập tại đại hội (hội nghị) đề cử, do đại biểu đại hội (hội nghị) đề cử và người ứng cử chưa đủ số dư 30% so với số lượng cần bầu thì Đoàn Chủ tịch đề xuất với đại hội (hội nghị) biểu quyết thông qua danh sách bầu cử.

Trường hợp danh sách gồm nhân sự do cấp uỷ triệu tập đại hội (hội nghị) đề cử, do đại biểu đại hội (hội nghị) đề cử và người ứng cử nhiều hơn 30% so với số lượng cần bầu thì tiến hành các thủ tục lấy phiếu xin ý kiến đại hội (hội nghị) đối với những người ứng cử, được đề cử.

Ví dụ: Đại hội đảng bộ huyện A biểu quyết số lượng cần bầu là 35 người. Cấp uỷ triệu tập đại hội chuẩn bị danh sách là 40 người (số dư so với số lượng cần bầu là 14,28%). Tại đại hội, có 11 người ứng cử và được đề cử. Như vậy tổng hợp danh sách là 51 người, có số dư 45,71% so với số lượng cần bầu.

Trong số những người ứng cử và được đề cử, có 7 người xin rút, đại hội biểu quyết đồng ý cho 3 người rút, danh sách còn lại 48 người (trong đó có 8 người ứng cử, được đề cử tại đại hội), có số dư là 37,14% so với số lượng cần bầu.

Đoàn Chủ tịch lập danh sách 8 người ứng cử, được đề cử tại đại hội để xin ý kiến đại hội lựu chọn 5 người theo số phiếu đồng ý từ cao đến thấp (nếu chọn 6 người thì số dư sẽ là 31,42% vượt quá 30%) khi đó danh sách có 45 người, số dư là 28,57% (đạt số dư không quá 30%).

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch báo cáo lập danh sách bầu cử có 45 người (gồm 40 người do cấp uỷ triệu tập đại hội giới thiệu và 5 người được đại hội lựa chọn trong số những người ứng cử, được bầu cử) trình đại hội biểu quyết.

Hương Giang