Ngày 20/8, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị được thực hiện theo hình thực trực tuyến với gần 800 điểm cầu và khoảng 70 nghìn người tham dự.

Thạm dự tại điểm cầu ở Trung ương có Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và đại diện các cơ quan, bộ, ngành và chính quyền địa phương.

Nhiều mô hình hay, cách làm mới

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho hay, thời gian qua toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước đưa việc học tập, làm theo Bác thành công việc thường xuyên, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân trong cả nước, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã cơ bản khắc phục được tính "hình thức", chất lượng ngày càng cao với nhiều sự vận dụng phong phú, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, tổ chức Đảng. 

Bên cạnh đó, công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết được thực hiện bài bản, đồng bộ. Nhiều cán bộ đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã nghiêm túc thực hiện việc định kỳ trao đổi, đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp, nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của dân, giúp cho việc lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền các cấp sát đời sống, gần với dân, góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, vững mạnh thực sự vì dân.

Kết quả này góp phần vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Báo cáo cũng cho thấy, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước.

Có hàng trăm mô hình trong thực hiện cải cách hành chính; phong trào xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước...

Tuy nhiên, ông Võ Văn Thưởng cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế. Nguyên nhân là do công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên ở một số nơi chưa đáp yêu cầu, chưa thực chất, chưa phát huy hết vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân.

Việc biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích học tập và làm theo Bác chưa đi liền với với việc đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở, xử lý theo quy định đối với những tập thể, cá nhân chưa làm tốt, thậm chí có khuyết điểm sai phạm…

Lựa chọn việc nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết

Từ đó, theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Toàn cảnh hội nghị

Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn chặt với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ.

“Thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, các quy định về trách nhiệm nêu gương, quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”, ông Thưởng nêu.

Bên cạnh đó, ông Thưởng cũng đề nghị, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác; tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu từ Trung ương tới các địa phương.

Tiếp tục lựa chọn những vấn đề quan trọng, những việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả thực chất.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh đến yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Nghiên cứu, phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện trên diện rộng, đồng thời kịp thời chân chính những biểu hiện lệch lạc, hoặc thiểu quan tâm, triển khai hình thức. 

"Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa, nói và làm trái quan điểm, đường lối của Đảng", ông Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Hương Giang