Trước khi biểu quyết thông qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, đây là vấn đề quan trọng, rất phức tạp, nhạy cảm, thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp tinh gọn bộ máy đơn vị hành chính hiệu lực, hiệu quả.

Diện tích, dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn vào diện sắp xếp

Theo Nghị quyết, sắp xếp gồm: Thành lập, nhập, giải thể, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh (cấp huyện), xã, phường, thị trấn (cấp xã).

Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp là đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết 1211 của UBTVQH về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Ngoài ra, khuyến khích việc sắp xếp các đơn vị hành chính không thuộc diện quy định giảm số lượng đơn vị hành chính.

Nghị quyết nêu rõ, về nguyên tắc việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã phải thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Sau khi sắp xếp, đơn vị hành chính mới được hình thành phải đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số.

Khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cũng phải chú trọng, cân nhắc đến các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo… 

Trường hợp đặc biệt

Theo Nghị quyết, có 3 trường hợp có thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để thành lập đơn vị hành chính mới tuy chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số quy định tại Nghị quyết số 1211. Cụ thể gồm:

- Có yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư hoặc yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh;

- Được thành lập trên cơ sở nhập từ 03 đơn vị hành chính cùng cấp trở lên;

- Được thành lập trên cơ sở nhập 02 đơn vị hành chính cùng cấp nhưng do tình hình thực tế mà không thể nhập thêm đơn vị hành chính khác liền kề.

Cùng với đó, phải gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; giải quyết chế độ, chính sách hợp lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Lấy ý kiến cử tri

Theo Nghị quyết, UBND cấp tỉnh tổ chức xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trực thuộc, báo cáo Chính phủ trình UBTVQH xem xét, quyết định; gửi nội dung phương án, đề án sắp xếp đơn vị hành chính có liên quan đến UBND cấp huyện, xã để lấy ý kiến cử tri.

Danh sách cử tri được niêm yết trong thời hạn 15 ngày trước ngày tổ chức lấy ý kiến cử tri.

Đáng chú ý, tại các đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc diện sắp xếp thì “tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức” từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành cho đến khi Nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính tương ứng có hiệu lực thi hành.

“Trừ trường hợp khuyết người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của pháp luật thì được bầu, bổ nhiệm chức danh đó”, Nghị quyết nêu.

Việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phải bảo đảm theo hướng tinh gọn, hợp lý, không làm tăng thêm đầu mối, sớm ổn định tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương.

Đồng thời phải ổn định đời sống của nhân dân địa phương; bảo đảm quốc phòng, an ninh và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm các trụ sở làm việc, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện có của các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trước khi tiến hành sắp xếp.

Giấy tờ của cá nhân, tổ chức chuyển đổi thế nào?

UBTVQH giao UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện, xã những nơi sắp xếp đơn vị hành chính chủ động triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa chuyển đổi thì các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được sử dụng tại đơn vị hành chính mới.

Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho hay, các giấy tờ của cá nhân, tổ chức đã được Chính phủ liệt kê và chỉ một số giấy tờ phải đổi.

“Với cá nhân phải điều chỉnh hộ khẩu nếu thay đổi địa chỉ ở. Chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước không bắt buộc, chỉ đổi khi công dân có nguyện vọng và không lấy phí. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không cần đổi. Với doanh nghiệp thì chỉ cập nhật bổ sung thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu có thay đổi địa chỉ và cũng không thu phí”, ông Định cho biết.

H.Giang