Xét Kết luận số 188/KL-TTr ngày 30/11/2022 của Thanh tra TP Đà Lạt về kết quả thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND phường 11 trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình đường tổ tự tạo 3, nhánh 1, phường 11.

Theo đó, UBND TP Đà Lạt giao Phòng Nội vụ tham mưu UBND TP tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý đối với ông Huỳnh Quốc Phương, Phó Bí thư Đảng ủy phường 11 (nguyên Chủ tịch UBND phường 11), ông Nguyễn Tiến Trung, Phó Chủ tịch HĐND phường 11 (nguyên Phó Chủ tịch UBND phường 11) và các cán bộ, công chức là thành viên Ban Quản lý công trình theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND phường 11 về việc kiện toàn Ban Quản lý công trình đầu tư xây dựng cơ bản phường 11.

Bên cạnh đó, giao UBND phường 11 chịu trách nhiệm thu hồi số tiền hơn 156 triệu đồng sai phạm để trả lại cho nhân dân. Tổ chức họp dân để công khai tài chính, thông báo công khai việc thi công công trình, nghiệm thu hoàn thành đối với công trình trên và tổ chức niêm yết công khai kết luận thanh tra tại trụ sở UBND phường 11 theo quy định.

Ngoài ra, giao Chủ tịch UBND phường 11, chịu trách nhiệm thu hồi số tiền hơn 95 triệu đồng của nhóm thợ thi công công trình để nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra TP Đà Lạt.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt giao Thanh tra TP ban hành quyết định thu hồi số tiền hơn 95 triệu đồng của UBND phường 11 do đã nghiệm thu, thanh toán không đúng thực tế thi công (từ nguồn ngân sách Nhà nước). Tổ chức theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra theo đúng quy định.

Vũ Linh