Văn phòng UBND thành phố có Thông báo số 3731/VP-ĐT về việc xử lý, khắc phục sau thanh tra về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trong phạm vi ranh giới quy hoạch đất rừng huyện Sóc Sơn gửi Thanh tra Thành phố, UBND huyện Sóc Sơn.

Tại Thông báo số 3731/VP-ĐT, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chỉ đạo UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương thực hiện dứt điểm việc xử lý, khắc phục sau thanh tra về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trong phạm vi ranh giới quy hoạch đất rừng huyện Sóc Sơn theo kiến nghị của Thanh tra thành phố, báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 30/6/2021.

Thanh tra thành phố được giao tiếp tục theo dõi, đốc đốc, tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Ngày 8/4/2021, Thanh tra thành phố có Văn bản số 1525/TTT-P3 gửi UBND thành phố Hà Nội báo cáo về việc theo dõi, đôn đốc việc xử lý, khắc phục sau thanh tra của UBND huyện Sóc Sơn về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trong phạm vi ranh giới quy hoạch đất rừng huyện Sóc Sơn.

Theo đó, UBND huyện Sóc Sơn có Báo cáo số 159/BC-UBND gửi Thanh tra thành phố thông tin về kết quả xử lý. Cụ thể, UBND huyện Sóc Sơn đã ban hành 121 quyết định hiệu chỉnh, trong đó 29 trường hợp đã hiệu chỉnh diện tích trên giấy chứng nhận và 94 trường hợp chưa hiệu chỉnh diện tích trên giấy chứng nhận. Năm 2015, UBND huyện Sóc Sơn đã đăng thông báo hiệu chỉnh kèm theo danh sách của trường hợp phải hiệu chỉnh trên 3 số báo để các chủ sử dụng biết để liên hệ với UBND huyện hiệu chỉnh theo quy định.

Do các hộ dân không hợp tác nộp giấy chứng nhận để hiệu chỉnh. Năm 2017, 2019, UBND huyện Sóc Sơn đã ra thông báo dừng giao dịch đối với 94 trường hợp trên. Thông báo được gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường, văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội và Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Sóc Sơn để dừng giao dịch và cập nhật vào hồ sơ địa chính.

Đối với việc thực hiện Kết luận số 1085/KL-TTLN-P3 và Kết luận số 1125/KL-TTLN-P3 của đoàn thanh tra liên ngành thành phố, UBND huyện Sóc Sơn đã thông báo dừng giao dịch 506 trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong phạm vi ranh giới quy hoạch rừng. 21 trường hợp chưa ban hành thông báo ngừng giao dịch do chưa xác định được tên và địa chỉ của chủ sử dụng đất.

Đến nay, huyện Sóc Sơn chưa hiệu chỉnh diện tích trên giấy chứng nhận của 94 trường hợp cấp không đúng hạn mức, đồng thời chưa ra thông báo dừng giao dịch đối với 21 trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nằm trong quy hoạch đất rừng.

Hoàng long