4. Đối với kiến nghị chấn chỉnh việc quản lý hoạt động xây dựng; cấp giấy phép xây dựng, không để xảy ra tình trạng chủ đầu tư tổ chức thi công các hạng mục công trình khi chưa được bàn giao đất, chưa có quy hoạch chi tiết 1/500, thiết kế bản vẽ thi công, giấy phép xây dựng…

UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Văn bản số 4325/UBND-NC ngày 25/7/2019, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND TP Quy Nhơn rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý và phê duyệt quy hoạch xây dựng; chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền các biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, khắc phục tình trạng để chủ đầu tư tổ chức thi công các hạng mục, công trình khi chưa được bàn giao đất, chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thiết kế bản vẽ thi công, giấy phép xây dựng, biện pháp thi công được duyệt… như đã nêu trong Kết luận thanh tra số 782/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ; chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiến nghị xử lý hoặc kiên quyết xử lý theo thẩm quyền những vi phạm trong hoạt động xây dựng. Đến nay, Sở Xây dựng đã đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện xong hồ sơ, thủ tục pháp lý dự án (DA) theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nhơn Hội đến năm 2040 hiện nay đã thực hiện xong việc rà soát, điều chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 514/QĐ-TTg ngày 8/5/2019; đồng thời hoàn thành việc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhằm chủ động nắm bắt cơ hội đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát triển du lịch tại khu kinh tế trong thời gian tới.

5. Đối với kiến nghị tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư; có biện pháp xử lý, thu hồi chủ trương đầu tư , giấy chứng nhận đầu tư đối với những DA, công trình vi phạm

UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Văn bản số 4322/UBND-NC ngày 25/7/2019, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, thực hiện ký quỹ đầu tư; chấp hành các quy định của pháp luật về đấu thầu như đã nêu trong Kết luận thanh tra số 782/KL-TTCP; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; kịp thời đề xuất các biện pháp cho UBND tỉnh để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư; kiến nghị biện pháp xử lý, thu hồi chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư đối với những công trình, DA vi phạm.

Đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng vốn ngoài ngân sách nhà nước, trong số 40 DA có hạn chế, thiếu sót nêu tại Phụ lục số 08 kèm theo Kết luận thanh tra số 782/KL-TTCP, đến này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành rà soát, kiểm tra, yêu cầu nhà đầu tư bổ sung đầu đủ hồ sơ theo quy định và đang tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện DA; trình UBND tỉnh quyết định bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất đối với 9/11 DA chưa có trong kế hoạch sử dụng đất; thu hồi 5 DA không triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ.

Đối với những nội dung kết luận, kiến nghị thuộc trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, TP (Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, các huyện: Phù Cát, Tuy Phước, Phù Mỹ, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn) và Ban Quản lý DA giao thông, Ban Quản lý DA dân dụng và công nghiệp tỉnh, đến nay, các địa phương, đơn vị đã tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan và triển khai thực hiện những giải pháp cụ thể để chấn chỉnh, khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm liên quan đến 21 công trình, DA đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước như đã nêu tại Phụ lục số 07 kèm theo Kết luận thanh tra số 782/KL-TTCP.

6. Đối với kiến nghị hoàn thiện hồ sơ DA khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể  thao hồ Phú Hòa báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng thẩm quyền. Thực hiện việc sử dụng quỹ đất để thanh toán cho các nhà đầu tư theo đúng tinh thần Nghị quyết số 160/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, pháp luật về ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Văn bản số 4321/UBND-NC ngày 25/7/2019 và Văn bản số 5069/UBND-KT ngày 28/8/2019, giao Ban Quản lý DA dân dụng và công nghiệp tỉnh phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại; đồng thời, hoàn thiện hồ sơ DA khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể  thao hồ Phú Hòa báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Ngoài ra, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện DA nêu trên, ngày 5/3/2019, UBND tỉnh Bình Định đã có Văn bản số 978/UBND-KT gửi Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn áp dụng hình thức thanh toán hợp đồng BT trên địa bàn tỉnh. Ngày 5/9/2019, Bộ Tài chính có Văn bản số 10442/BTC-QLCS hướng dẫn áp dụng hình thức thanh toán hợp đồng BT theo quy định tài Điều 17 của Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện DA đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao hoặc bằng hình thức bán đấu giá tài sản để lấy nguồn thanh toán cho hợp đồng BT.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính và đề xuất của Ban Quản lý DA dân dụng và công nghiệp tỉnh và Sở Tài chính, UBND tỉnh Bình Định đã có Văn bản số 2471/UBND-KT ngày 13/1/2020 giao Ban Quản lý DA dân dụng và công nghiệp tỉnh căn cứ các nội dung cam kết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (bên A) và nhà đầu tư, doanh nghiệp DA (bên B) được quy định tại 2 hợp đồng BT để thực hiện các bước xử lý tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, qua rà soát các nội dung liên quan đến DA BT khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa, Ban Quản lý DA dân dụng và công nghiệp tỉnh nhận thấy hiện tại 2 hợp đồng BT đã hết thời hạn. Vì vậy, DA khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể  thao hồ Phú Hòa đến nay tỉnh đã dừng thực hiện nên không triển khai các bước tiếp theo.

7. Đối với kiến nghị chỉ đạo Ban Quản lý DA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc triển khai thi công và hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, quyết toán các công trình, hạng mục thuộc DA đầu tư xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp Hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh để thanh toán phần kinh phí tạm ứng

Về nội dung kiến nghị liên quan DA Đầu tư xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, ngân cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, đến ngày 19/12/2018, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Ban Quản lý DA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thu hồi dứt điểm số tiền 201 tỷ đồng đã tạm ứng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc để thực hiện DA, trong đó thu hồi qua khối lượng thi công nhà thầu đã thực hiện là 138,932 tỷ đồng, nhà thầu đã nộp trả lại là 62,068 tỷ đồng. Đến nay, DA này đã hoàn thành thi công, bàn giao đi vào sử dụng và đã thanh quyết toán xong theo quy định của pháp luật.

8. Đối với kiến nghị chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Hội đồng Thẩm định giá đất của tỉnh kiểm tra, rà soát lại việc xác định giá thu tiền sử dụng đất, giá cho thuê đất đối với một số DA có khoản giảm trừ chưa có căn cứ, cơ sở và các DA được điều chỉnh quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa xác định lại diện tích thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.

Thực hiện Kết luận thanh tra số 782/KL-TTCP và chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định tại Văn bản số 4324/UBND-NC ngày 25/7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã giao Chi cục Quản lý đất đai phối hợp với đơn vị tư vấn (Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam) thực hiện rà soát lại đối với các khoản giảm trừ trong xác định giá đất các DA đầu tư trên địa bàn TP Quy Nhơn. Kết quả rà soát của đơn vị tư vấn cho thấy, các khoản giảm trừ trong xác định giá đất các DA theo chứng thư thẩm định giá trước đây đã trình là phù hợp với giá đất thị trường của khu vực DA tại thời điểm có quyết định giao đất, cho thuê đất trên địa bàn TP Quy Nhơn.

Trên cơ sở kết quả rà soát của đơn vị tư vấn, ngày 30/8/2019, Sở TN&MT đã có Văn bản số 1837/STNMT-CCQLĐĐ gửi Hội đồng Thẩm định giá đất của tỉnh cho ý kiến việc rà soát lại giá đất cụ thể các DA theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Sau khi có ý kiến thẩm định, thống nhất của Hội đồng Thẩm định giá đất của tỉnh tại Văn bản số 70/HĐTĐGĐ ngày 6/9/2019, Sở TN&MT đã có Văn bản số 1961/STNMT-CCQLĐĐ trình UBND tỉnh xem xét về giá đất cụ thể đối với các DA nêu trên.

Sau khi xem xét đề xuất của Sở TN&MT, ngày 20/9/2019, UBND tỉnh đã có Văn bản số 5629/UBND-TH đồng ý với kết quả rà soát và giữ nguyên giá đất đối với các DA theo chứng thư thẩm định giá trước đây.

Việc tính toán xác định giá đất đối với các DA nêu trên là thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ TN&MT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. Giá đất tại cá DA là phù hợp với giá đất thị trường của khu vực DA tại thời điểm có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Đối với 3 DA chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất tại thời điểm Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra, Sở TN&MT đã đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất tại Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 đối với DA khu dịch vụ, thương mại, dân cư Bắc cầu Tân An, Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 2/8/2019 đối với DA khu đô thị thương mại, dịch vụ Đông Bắc cầu Tân An, Quyết định số 4834/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 và Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 đối với DA khu đô thị dọc hai bên đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng.

Hoàng Yến