Như Báo Thanh tra thông tin, ngày 16/7/2021, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần ngọc Liêm chủ trì buổi công bố Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 1/7/2021 về thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 1/1/2010 đến 31/12/2018.

Tại buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đánh giá cao việc UBND tỉnh Thái Nguyên đã rất nghiêm túc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục một số nội dung trong quá trình thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Nguyên, các sở, ngành và các đơn vị có liên quan sớm triển khai thực hiện các nội dung theo đúng kiến nghị Thanh tra Chính phủ nêu trong kết luận được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, để sớm ổn định và tiếp tục phát triển. Đồng thời lưu ý, trong quá trình triển khai thực hiện có những khó khăn không thực hiện được vì nguyên nhân khách quan, phải báo cáo lên các bộ, ngành có liên quan và Thanh tra Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngay sau khi kết luận thanh tra được công bố, thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, ngày 19/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng ký, ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND triển khai thực hiện Kết luận số 1046/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng xác định, mục tiêu của kế hoạch lần này là thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận số 1046/KL-TTCP, qua đó kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, thiếu sót, không để thất thoát ngân sách Nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, có hình thức xử lý phù hợp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục sơ hở, yếu kém trong quản lý, chấm dứt hành vi vi phạm; huỷ bỏ, bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành văn bản có nội dung trái luật.

Theo Kế hoạch số 126/KH-UBND, các tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện rà soát, khắc phục, chấn chỉnh trong quý III, quý IV năm 2021.

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian và biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện theo kế hoạch của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/7/2021 để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Đồng thời, vào ngày 20 hàng tháng, sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương nghiêm túc báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện kiến nghị trong kết luận thanh tra cho UBND tỉnh.

Thanh tra tỉnh được giao nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn đôn đốc; định kỳ tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Thanh tra chính phủ tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị nêu trong Kết luận thanh tra theo quy định. Quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, Thanh tra tỉnh kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến của Thanh tra Chính phủ.

Cùng ngày 19/7/2021, UBND tỉnh cũng ban hành Quyết định số 2471/QĐ-UBND thành lập tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nội dung Kết luận thanh tra số 1046/KL-TTCP, gồm 21 thành viên do ông Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng.

Hoàng Long