Chỉ thị nêu rõ, qua công tác thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các đơn vị đã phát hiện và xử lý nhiều sai phạm trong quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách...

Tuy nhiên, việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa nghiêm túc, chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Chưa có sự phối hợp tốt giữa cơ quan và các địa phương liên quan. Chưa quan tâm chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan vi phạm để xử lý hoặc xử lý chưa tương xứng tính chất, mức độ sai phạm của hành vi, thiếu tính răn đe, phòng ngừa. Việc xử lý thu hồi tiền, tài sản vi phạm còn khó khăn, kéo dài. Công tác kiểm tra của cơ quan chức năng và cơ quan có thẩm quyền sau kết luận thanh tra, kiểm tra, kiếm toán còn hạn chế…

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nêu trên là do một số cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chưa sâu sát, không kiên quyết, thiếu kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Năng lực chuyên môn của một số cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tham mưu, xử lý kết luận thanh tra, kiểm toán, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương được thanh, kiểm tra còn chây ỳ, cố ý không thực hiện kết luận, kéo dài thời gian thực hiện…

Để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong việc thực hiện thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn, Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ban. ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tập trung làm tốt một số nhiệm vụ.

Cụ thể, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các kết luận thanh tra, kiểm toán, quyết định giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, kiên quyết không để xảy ra tình trạng kết luận, quyết định đã có hiệu lực pháp luật mà không được thi hành hoặc thi hành chậm, dẫn đến phát sinh khiếu nại, tố cáo hoặc công dân tiếp khiếu. Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo. Tiếp tục kiện toàn và tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, tham mưu xử lý kết luận thanh tra, kiểm toán, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan có chức năng thanh tra, giữa Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an, Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước tỉnh với các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi có kết luận, quyết định của cơ quan có thẩm quyền phải báo cáo với cấp ủy cùng cấp biết để chỉ đạo.

Đảng Đoàn HĐND tăng cường giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực.

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động tư pháp, nhất là các vụ việc phức tạp, có dấu hiệu oan sai, dư luận xã hội quan tâm.

Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh chỉ đạo TAND hai cấp thụ lý, giải quyết kịp thời các vụ án hành chính theo qui định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khởi kiện tại Tòa án. Đồng thời làm tốt công tác hòa giải, dối thoại các vụ việc, vụ án dân sự, hành chính.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; biểu dương những điển hình thực hiện tốt.

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc kiểm tra, giám sát thực hiện.

T. Giang