Đó là một trong những nội dung đáng chú ý có trong Kết luận thanh tra số 10/KL-TTr.NV5 ngày 27/7/2021 của Thanh tra tỉnh BR-VT về việc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC), phòng, chống tham nhũng của Giám đốc Sở Xây dựng trong giai đoạn từ 1/1/2019 tới 31/12/2019.

Kết luận cho biết, trong năm 2019, Sở Xây dựng thực hiện 1 cuộc thanh tra tại 3 đơn vị theo kế hoạch. Qua thanh tra cho thấy, việc công bố quyết định thanh tra tại 3 đơn vị này là chậm so với quy định; việc tổ chức công bố quyết định thanh tra cũng chưa phù hợp; đoàn thanh tra báo cáo kết quả thanh tra chậm so với thời gian quy định…

Về việc thực hiện kết luận thanh tra, trong năm 2019, tổng số kết luận thanh tra thuộc trách nhiệm thực hiện của Sở Xây dựng là 9 kết luận. Trong đó, đến thời điểm thanh tra, Sở Xây dựng đã thực hiện xong 7 kết luận, còn 2 kết luận vẫn chưa thực hiện xong. Cụ thể:

Liên quan tới Kết luận thanh tra số 303/KL-TTr ngày 29/12/2017 của Thanh tra tỉnh về việc thanh tra toàn diện hoạt động đối với Busadco giai đoạn 2013-2014, chỉ ra: Việc Sở Xây dựng có văn bản gửi Busadco xin hỗ trợ tiền nhiên liệu và đã nhận hỗ trợ của Busadco là trái với quy định pháp luật. Tổng số tiền mà Sở Xây dựng có trách nhiệm thu hồi và nộp vào ngân sách Nhà nước là 1.196.667.656 đồng (hơn 1,19 tỷ đồng).

Kết luận thanh tra số 10/KL-TTr.NV5 cho biết “đến nay, Sở Xây dựng đã nộp 2 đợt với tổng số tiền là 485.300.000 đồng; số tiền còn lại phải tiếp tục thu hồi là 711.367.676 đồng. Trong thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục vận động, thuyết phục công chức, người lao động chưa nộp tiền theo danh sách đã lập thực hiện việc nộp trả tiền thông qua tiền lương, tiền công…”.

Như vậy, có thể thấy, sau gần 4 năm, từ khi sai phạm này bị “phanh phui”, Sở Xây dựng khắc phục chưa được một nửa số tiền cần thu hồi. Với cách thu hồi tiền sai phạm theo kiểu “vận động, thuyết phục” nêu trên của Sở Xây dựng thì không biết đến bao giờ mới khắc phục xong số tiền hơn 1,19 tỷ đồng?

Một kết luận thanh tra khác mà Sở Xây dựng đến nay vẫn chưa thực hiện xong, đó là Kết luận thanh tra số 289/KL-TTr ngày 30/12/2019 của Thanh tra tỉnh về thanh tra toàn diện đối với tất cả các dự án trong khu vực kênh Bến Đình, TP Vũng Tàu. Trong đó, Thanh tra tỉnh kiến nghị giao Sở Xây dựng thực hiện dứt điểm việc xử lý vi phạm hành chính tại phần đất nhà trẻ 1 và dịch vụ 1 của dự án khu nhà ở Decoimex, sau khi có kết quả của UBND TP Vũng Tàu trong việc xin điều chỉnh quy hoạch cục bộ của Decoimex tại khu vực này. Về nội dung này, do UBND TP Vũng Tàu đến nay vẫn chưa điều chỉnh xong quy hoạch, nên Sở Xây dựng chưa tiến hành được việc xử lý vi phạm hành chính.

Kết luận thanh tra số 10/KL-TTr.NV5 cũng chỉ ra một số thiếu sót trong thực hiện quy định pháp luật về công tác giải quyết KN, TC. Cụ thể, trong năm 2019, có 6/7 vụ việc KN được Giám đốc Sở thành lập tổ xác minh nội dung KN, nhưng tổ xác minh không lập kế hoạch xác minh trình giám đốc phê duyệt. Nội dung này thực hiện không đúng quy định tại Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 07/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh đó, kết luận cũng cho rằng, báo cáo công tác thanh tra và báo cáo công tác giải quyết KN, TC của Sở chưa bám sát đề cương, không có biểu mẫu kèm theo và không thực hiện theo mẫu được quy định tại Điều 6, Thông từ 03/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, Sở Xây dựng đã không thực hiện việc báo cáo định kỳ hàng quý đối với công tác thanh tra và công tác giải quyết KN, TC; không thực hiện báo cáo định kỳ công tác phòng, chống tham nhũng hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm theo quy định…

Chánh Thanh tra tỉnh BR-VT Nguyễn Văn Đa kiến nghị Giám đốc Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan đến trách nhiệm thực hiện của Sở Xây dựng, theo Kết luận thanh tra số 303/KL-TTr ngày 29/12/2017 và Kết luận thanh tra số 289/KL-TTr ngày 30/12/2019…

Chu Tuấn