Theo báo cáo, UBND tỉnh đã họp kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ liên quan đến các vi phạm, thiếu sót được chỉ ra tại kết luận thanh tra. Hình thức là kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp khắc phục.

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý Dự án xây dựng các công trình giao thông, UBND thành phố Bắc Giang và UBND các huyện Lạng Giang, Yên Dũng đã thực hiện kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan đã để xảy ra những tồn tại, thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý đầu tư, quản lý sử dụng đất đã nêu trong kết luận thanh tra.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện việc giảm trừ quyết toán đối với 3 dự án đầu tư xây dựng với số tiền lên đến 11.794.194.000 đồng. Cụ thể, đối với dự án cầu Đồng Sơn và đường dẫn lên cầu, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã phối hợp với nhà đầu tư thực hiện rà soát, điều chỉnh giảm trừ khoản chi phí lãi vay và chi phí dự phòng trượt giá theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ và đã trình điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án: Xây dựng cầu Đồng Sơn và đường lên cầu theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh là 1.145.952.391.000 đồng, giảm 17.641.055.000 đồng.

Đồng thời, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cũng yêu cầu nhà đầu tư rà soát và giảm trừ theo kết luận tại hồ sơ thanh toán, quyết toán của nhà đầu tư với các nhà thầu để làm cơ sở thanh toán cho nhà đầu tư và quyết toán dự án. Hiện nay, dự án đang trong quá trình lập hồ sơ quyết toán. Khi quyết toán hợp đồng, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông sẽ giảm trừ 7.934.172.000 đồng theo kết luận.

Đối với dự án khu dân cư số 6, 7 thuộc khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang, trong quá trình lập dự toán, đơn vị tư vấn tính toán không chính xác một số khối lượng như đào móng cống, khối lượng cáp điện, khối lượng ván khuôn rãnh biên... Tổng giá trị là 3.798.232.000 đồng. UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông xem xét giảm trừ trong quá trình nghiệm thu thanh toán, quyết toán dự án.

Đối với dự án khu vui chơi cho người cao tuổi tại công viên Hoàng Hoa Thám, UBND thành phố đã có quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình, trong đó đã thực hiện việc giảm trừ 61.788.000 đồng.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Bắc Giang rà soát, thực hiện và đã hoàn thành nộp nghĩa vụ tài chính đối với các dự án của HTX Hải An, Công ty TNHH Xây dựng Hải Âu và dự án sân tập golf. Các dự án của Công ty Xây dựng Việt Đức và HTX Văn Chiến vẫn đang đôn đốc thực hiện.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng, sở hữu kinh doanh trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp Hải An I, II, III và IV của HTX Hải An, nhà đầu tư chấp hành việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, nộp 2.347.936.184 đồng.

Đối với dự án đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác trung tâm văn hoá truyền thống dân tộc của Công ty TNHH Xây dựng Hải Âu, nhà đầu tư chấp hành nộp 2.187.978.535 đồng về ngân sách Nhà nước.

Đối với dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp Văn Chiến, HTX Văn Chiến đã nộp tiền thuê đất theo kết luận thanh tra là 561.224.920 đồng.

Bên cạnh việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1148/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Giang cũng đang chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 1935/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng của tỉnh giai đoạn năm 2006 - 2017.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long