UBND thành phố tiếp thu ý kiến kết luận của Thanh tra Chính phủ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành rà soát tất cả các dự án.

Đến nay, công tác xử lý về kinh tế, cơ chế chính sách đã hoàn thành 11/17 nội dung. 5/17 nội dung đang được các đơn vị liên quan tích cực triển khai, đã đề ra các mốc thời gian cụ thể để hoàn thành dứt điểm. 1 nội dung không liên quan đến trách nhiệm của UBND thành phố Hà Nội và các sở, ngành liên quan.

Đối với 5 nội dung hiện đang tiếp tục xử lý chủ yếu là do vướng mắc về cơ chế đầu tư (việc doanh nghiệp tự bỏ kinh phí đầu tư 2 đoạn tuyến đường kết nối với khu đô thị Tây Nam đường 70, bàn giao cho Nhà nước quản lý, không bồi hoàn), quy định pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư liên tục thay đổi dẫn đến việc phê duyệt điều chỉnh các dự án BT phải chờ văn bản hướng dẫn.

Đối với dự án tại ô đất ĐX1, ĐX2, ĐX3, ĐX4 Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng đã khắc phục những tồn tại. Các ô ĐX1, ĐX2 đang sử dụng là bãi đỗ xe theo đúng chức năng quy hoạch được duyệt. Các ô ĐX3 và ĐX4, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành Quyết định xử phạt số 03/QĐ-XPVPHC ngày 12/1/2015 và Quyết định xử phạt số 04/QĐ-KPHQ ngày 14/1/2015 với tổng số tiền xử phạt và thu hồi là 1.030.546.500 đồng và các hạng mục xây dựng sai quy hoạch được phép tồn tại theo quy định. Công ty đã thực hiện quyết định xử phạt và nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước.

Đối với Dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6, ngày 6/5/2021, UBND thành phố có Văn bản số 1336/UBND-ĐT giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng, tham mưu báo cáo UBND thành phố đề án khai thác, sử dụng đất đai và tài sản công để tạo nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố, đồng thời nghiên cứu cơ chế thực hiện, tổ chức thực hiện, báo cáo UBND thành phố. Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp đề án, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Đối với Dự án Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị làm rõ tiến độ rà soát, báo cáo liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng, thời điểm các hộ dân tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong chỉ giới giải phóng mặt bằng dự án.

Thực hiện kết luận thanh tra và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, UBND quận Hoàng Mai đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Quản lý trật tự xây dựng và UBND phường Thịnh Liệt thực hiện. Đến nay, UBND phường Thịnh Liệt và Đội Quản lý trật tự xây dựng quận Hoàng Mai đã tổ chức họp làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng giai đoạn 2011 - 2019.

UBND phường Thịnh Liệt đã báo cáo về nguồn gốc đất và hiện trạng sử dụng đất tại khu vực Đồng Mơ, diện tích khoảng 3.000m2 nằm trong dự án xây dựng Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ. Nguồn gốc đất gồm phần đất của 8 hộ được giao đất nông nghiệp, hiện đã chia tách cho khoảng 130 hộ gia đình đang sử dụng làm nhà ở, công trình xây dựng do tự chuyển mục đích sử dụng và chuyển nhượng.

Hiện nay, UBND quận Hoàng Mai đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ. Khu vực này đã tổ chức điều tra đo đạc, thông báo thu hồi đất cho 73 hộ và đã lập và phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho 39 hộ. UBND quận chỉ đạo UBND phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất quận tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khu vực theo quy định pháp luật.

Về các nội dung về xử lý trách nhiệm, UBND thành phố cho biết, các sở, ngành đã nghiêm túc tổ chức tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định pháp luật. Các sở, ngành rà soát tất cả các dự án, kip thời đề xuất xử lý các sai phạm (nếu có) tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo triển khai hoặc khắc phục thiếu sót, hoàn tất thủ tục đầu tư đối với từng dự án, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Tại Báo cáo số 375/BC-UBND, UBND thành phố Hà Nội cho biết, sẽ chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện các nội dung kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ. 

Hoàng Long