Tại Kết luận thanh tra số 2008/KL-TTCP ngày 07/11/2019 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra toàn diện các dự án của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Lã Vọng và các đơn vị thành viên trên địa bàn thành phố Hà Nội đã kết luận, đối với Dự án KĐTM Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) có một số nội dung chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật và kiến nghị thành phố Hà Nội rà soát các trình tự, thủ tục giao Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Hoàng Mai làm chủ đầu tư theo đúng quy định, chỉ đạo quận Hoàng Mai kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm, mua bán, xây dựng không phép tại khu vực dự án.

Ngày 10/01/2020, tại Văn bản số 272/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo yêu cầu UBND thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến các dự án theo kiến nghị tại Kết luận Thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Ngày 09/3/2020, UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 787/UBND-ĐT chỉ đạo xử lý sau thanh tra các dự án của Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Lã Vọng; trong đó, yêu cầu các Sở (Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch – Kiến trúc, Tài Chính, Xây dựng), UBND các quận (Long Biên, Hoàng Mai) căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận thanh tra số 2008/KL-TTCP ngày 07/11/2019, chức năng và thẩm quyền được quy định để chủ động rà soát, ra văn bản hướng dẫn các đơn vị thủ tục, hồ sơ, giải quyết theo quy định.

Đến nay, các sở, ngành của Thành phố và UBND các quận, huyện liên quan đang triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Đối với Dự án KĐTM Hoàng Văn Thụ, khi xem xét đề nghị của Chủ đầu tư (Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Hoàng Mai) tại hồ sơ xin giao đất để thực hiện dự án (giai đoạn 1), Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát các thủ tục đầu tư liên quan đến Dự án; theo đó, dự án KĐTM Hoàng Văn Thụ là dự án chuyển tiếp từ trước Luật Đất đai 2003 và Luật Đất đai 2013 nhưng chậm triển khai và việc cho phép tiếp tục triển khai dự án, hợp tác đầu tư, thành lập pháp nhân mới và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đã được các sở, ngành thẩm định trình Thành ủy, UBND thành phố thống nhất, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Sau khi rà soát các thủ tục đầu tư, đất đai liên quan đến Dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có Tờ trình số 7950/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 26/3/2020 đề nghị UBND Thành phố xem xét cho phép tiếp tục giao 91.524,8m2 đất (đợt 2) đã hoàn thành các thủ tục bồi thường, hỗ trợ, di dời giải phóng mặt bằng cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Hoàng Mai để thực hiện dự án KĐTM Hoàng Văn Thụ. Khi được giao đất, các sở, ngành Thành phố sẽ xác định giá đất, tổ chức thẩm định theo đúng quy định của pháp luật, trình UBND Thành phố quyết định, thu ngân sách Nhà nước.

Để tạo điều kiện cho Chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo chủ trương của Thành ủy và quyết định của UBND Thành phố, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị, không để lãng phí các nguồn lực xã hội và góp phần khắc phục các vi phạm về lấn chiếm đất, mua bán, xây dựng công trình trái phép tại khu vực Dự án.

Ngày 30/3/2020, UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 1076/UBND-ĐT báo cáo và đề nghị Thanh tra Chính phủ thống nhất việc UBND thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai đối với Dự án KĐTM Hoàng Văn Thụ theo thẩm quyền, để Chủ đầu tư sớm thực hiện, hoàn thành Dự án, bảo đảm hiệu quả đầu tư và góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Hoàng Mai. Quá trình triển khai, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành, Chủ đầu tư dành quỹ nhà, quỹ đất cho nhu cầu tái định cư và phát triển nhà xã hội theo đúng quy định của pháp luật và xác định giá đất sát với giá thị trường, không để sảy ra thất thoát lãng phí tài sản Nhà nước.

Báo Thanh tra tiếp thục theo dõi và thông tin đến bạn đọc.

Trần Kiên