Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã giao Chánh Văn phòng Sở tham mưu tổ chức hội nghị kiểm điểm trách nhiệm của Giám đốc Sở trong công tác quản lý nói chung đã để xảy ra những hạn chế, khuyết điểm đã nêu tại Kết luận 339/KL-TTr.

Bên cạnh đó, trưởng các phòng, thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ tính chất, mức độ sai phạm, nghiêm túc chấn chỉnh rút kinh nghiệm. Các phòng, ban tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan do để xảy ra các hạn chế, khuyết điểm được nêu tại Kết luận 339/KL-TTr, đồng thời xây dựng các giải pháp, kế hoạch khắc phục những hạn chế, sai phạm.

Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh kiểm tra, rà soát việc bổ nhiệm các phó giám đốc cơ sở và xây dựng kế hoạch bố trí sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị đảm bảo số lượng theo đúng quy định của pháp luật.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm kiểm điểm rõ trách nhiệm về nội dung báo cáo không đúng kết quả hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm và hoạt động dịch vụ giới thiệu việc làm tại đơn vị trong 3 năm 2019-2021. Kết quả thực hiện báo cáo tại hội nghị kiểm điểm của Giám đốc Sở.

Bên cạnh đó, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính phối hợp, đôn đốc thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thu hồi, nộp đầy đủ số tiền sai phạm được nêu trong Kết luận 339/KL-TTr của Thanh tra tỉnh.

Phòng Kế hoạch Tài chính tham mưu Giám đốc Sở có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện giảm trừ thanh toán và giảm trừ khi phê duyệt quyết toán theo quy định. Sở đề nghị UBND các huyện xem xét xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư để xảy ra sai phạm trong công tác đầu tư xây dựng, đồng thời thực hiện thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với các chủ đầu tư là các xã, trị trấn được thụ hưởng ngân sách để xây dựng, cải tạo nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn.

Sở cũng đề nghị Trường Trung cấp nghề Miền núi Yên thế (nay là Trường Cao đẳng Miền núi Bắc Giang) thực hiện các nội dung trong Kết luận số 339/KL-TTr của Thanh tra tỉnh.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao Chánh Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện các nội dung trên; tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 339/KL-TTr của Thanh tra tỉnh. Đồng thời, Thanh tra Sở thực hiện theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của các phòng, đơn vị báo cáo tại hội nghị giao ban hằng tháng của Sở.

Như Báo Thanh tra thông tin, Thanh tra tỉnh Bắc Giang ban hành Kết luận thanh tra số 339/KL-TTr ngày 12/8/2022 về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Qua thanh tra, nhiều vi phạm về tài chính, công tác cán bộ được phát hiện, chấn chỉnh kịp thời. Đơn cử, tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh, hiện tại, lãnh đạo đơn vị có 1 giám đốc, 4 phó giám đốc được bố trí từ tháng 3/2017. Theo quy định, Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh có không quá 2 phó giám đốc. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, đơn vị vẫn chưa thực hiện theo quy định.

Hoàng Long