Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, ngày 23/4/2021, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 632 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả xử lý sau kiểm tra nội dung tố cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tại Văn bản số 3147 ngày 13/5/2021 của Văn phòng Chính phủ, với nội dung: UBND tỉnh Hòa Bình thực hiện các kiến nghị nêu tại mục I, phần B, Văn bản số 632 của Thanh tra Chính phủ để xử lý dứt điểm những tồn tại sau kiểm tra nội dung tố cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; Bộ Tài chính tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan kiểm tra, rà soát việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian qua theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 9134 ngày 21/9/2018 của Văn phòng Chính phủ; UBND các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Nam Định, Quảng Ngãi, Bình Định thực hiện các kiến nghị nêu tại mục V, Văn bản số 1791 ngày 13/02/2019 của Bộ Tài chính.

Trong đó nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra thiếu sót, sai phạm; thu hồi kinh phí đã hỗ trợ đối với những trường hợp sử dụng sai đối tượng, chưa phù hợp với đề xuất của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

UBND tỉnh Hòa Bình đã có Văn bản số 1320 ngày 29/7/2021 báo cáo cập nhật kết quả thực hiện những nội dung, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Trong đó, UBND tỉnh Hòa Bình đã rà soát việc phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục các công trình ảnh hưởng bởi thiên tai theo đúng mục tiêu hỗ trợ; cân đối ngân sách địa phương để bố trí vốn cho các dự án trong danh sách được phê duyệt mà đã sử dụng cho một số dự án ngoài ngân sách. Đến thời điểm báo cáo, tỉnh đã bố trí từ ngân sách địa phương số tiền 17,202 tỷ đồng để thực hiện các công trình của huyện Đà Bắc (trên tông số tiền 20 tỷ đông đã điều chuyển để thực hiện các công trình ngoài danh sách xin hỗ trợ); số tiền còn lại tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Về xử lý trách nhiệm, UBND tỉnh Hòa Bình báo cáo đã kiểm điểm, xử lý theo thẩm quyên đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm theo kết luận thanh tra. Cụ thể, kiểm điểm 1 tập thể và 2 cá nhân; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm điểm 1 tập thể và 4 cá nhân; Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình kiểm điểm đối với 1 tập thể và 8 cá nhân; UBND huyện Tân Lạc kiểm điểm đối với 2 cá nhân; UBND huyện Yên Thủy kiểm điểm 1 tập thể và 1 cá nhân; UBND huyện Đà Bắc kiểm điểm đối với 3 tập thể và 4 cá nhân.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Hòa Bình tiếp tục cân đối ngân sách địa phương đế bố trí số tiên còn lại là 2,798 tỷ đồng cho các dự án trong danh sách được phê duyệt của huyện Đà Bắc nhưng đã sử dụng cho một số dự án ngoài ngân sách; báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ sau khi có kết quả thực hiện.

Đồng thời giao Bộ Tài chính tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 3147 ngày 13/5/2021 của Văn phòng Chính phủ. Theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền, Bộ Tài chính kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của UBND các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Nam Định, Quảng Ngãi, Bình Định; tổng hợp kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đan Quế