Như Báo Thanh tra phản ánh, qua kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận số 754/TTCP ngày 17/4/2006 của Thanh tra Chính phủ và kết luận của Thanh tra thành phố năm 2006 cho thấy, sau 15 năm ban hành, nhiều vi phạm trong việc cấp GCNQSDĐ nằm trong quy hoạch rừng được chỉ ra vẫn chưa được UBND huyện Sóc Sơn khắc phục triệt để.

Trong khi đó, Thanh tra thành phố tiếp tục phát hiện nhiều vi phạm chưa thể khắc phục triệt để trong quá trình thực hiện Kết luận số 1085/KL-TTLN-P3 ngày 14/3/2019 và Kết luận số 1125/KL-TTLN-P3 ngày 15/3/2019 của đoàn thanh tra liên ngành thành phố.

Tại Kết luận số 1085/KL-TTLN-P3 và Kết luận số 1125/KL-TTLN-P3, đoàn thanh tra liên ngành thành phố chỉ rõ sai phạm như: 21 trường hợp cấp GCNQSDĐ ở cho các hộ nằm trong quy hoạch rừng năm 2008 (gồm xã Minh Phú 7 trường hợp, Minh Trí 1 trường hợp, Nam Sơn 4 trường hợp, Hồng Kỳ 2 trường hợp, Phù Linh 7 trường hợp); 22 trường hợp Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh Sóc Sơn làm thủ tục chuyển nhượng và cấp đổi GCN nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ sau năm 2008 (gồm xã Phù Linh 6 trường hợp, Hiền Ninh 2 trường hợp, Bắc Sơn 2 trường hợp, Nam Sơn 12 trường hợp).

Thanh tra thành phố tiến hành kiểm tra hồ sơ tài liệu và căn cứ vào Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 8/1/2021 của UBND huyện Sóc Sơn để xác định kết quả thực hiện của UBND huyện Sóc Sơn.

Kết quả là, ngày 23/5/2019, UBND huyện Sóc Sơn có Thông báo số 2562/TB-UBND tạm dừng giao dịch với 13 trường hợp cấp GCNQSDĐ và 22 trường hợp đăng ký biến động trên địa bàn 8 xã và thị trấn Sóc Sơn.

Ngày 27/9/2019, UBND huyện Sóc Sơn có Thông báo số 5092/TB-UBND dừng giao dịch đối với 8 trường hợp cấp GCNQSDĐ tại xã Minh Trí và xã Minh Phú.

Sau khi có kết luận của đoàn thanh tra liên ngành thành phố, UBND huyện Sóc Sơn đã tiến hành rà soát, kiểm tra việc cấp GCN trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Qua rà soát theo ranh giới rừng được Sở Tài nguyên và môi trường thống nhất, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn xác nhận, UBND huyện Sóc Sơn đã rà soát được 507 trường hợp cấp GCNQSDĐ nằm trong ranh giới quy hoạch rừng huyện Sóc Sơn năm 2008, trên địa bàn các xã có rừng. Huyện Sóc Sơn đã lập hồ sơ quản lý đối với từng thửa đất.

Ngày 30/12/2020, UBND huyện Sóc Sơn đã ban hành Thông báo số 1521/TB-UBND, Thông báo số 1522/TB-UBND, 1523/TB-UBND, 1524/TB-UBND về việc tạm dừng giao dịch đối với 486/507 trường hợp và gửi thông báo đến Sở Tài nguyên và môi trường, các phòng công chứng, văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh Sóc Sơn để dừng, không thực hiện thủ tục giao dịch liên quan đến QSDĐ.

Như vậy, UBND huyện Sóc Sơn đã ra thông báo dừng giao dịch đối với 529 trường hợp cấp không đúng quy định gồm: 43 trường hợp nằm trong kết luận của đoàn thanh tra liên ngành thành phố năm 2019 và 486/507 trường hợp UBND huyện Sóc Sơn rà soát sau kết luận thanh tra, chưa ra thông báo dừng giao dịch đối với 21/507 trường hợp cấp GCNQSDĐ nằm trong quy hoạch rừng.

Thanh tra thành phố cho biết sẽ tiếp tục đôn đốc UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, ban hành quyết định hiệu chỉnh đối với 2/123 trường hợp cấp không đúng hạn mức; hiệu chỉnh trên GCN đối với 92/121 trường hợp cấp không đúng hạn mức theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của UBND thành phố; rà soát, có phương án xử lý dứt điểm đối với 507 trường hợp đã cấp GCNQSDĐ nằm trong quy hoạch rừng và có báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra thành phố trong tháng 3/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Hoàng Long