Theo báo cáo, được sự thống nhất của Thường trực Thành ủy tại Công văn số 1097-CV/VPTU ngày 31/7/2020 về việc truy nghĩa vụ tài chính liên quan đến Kết luận Thanh tra số 1696/KL-UBND ngày 16/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Chi cục Thuế Phan Thiết phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) Phan Thiết triển khai thực hiện việc truy thu thuế đối với các thửa đất có sự chênh lệch nghĩa vụ tài chính liên quan đến Kết luận Thanh tra số 1696/KL-UBND.

Ngày 16/10/2020, Chi cục Thuế Phan Thiết đã có Công văn số 3156/BC-CCT báo cáo UBND thành phố về kết quả thực hiện. Theo đó, căn cứ phiếu chuyển thông tin địa chính của Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Phan Thiết xác định lại vị trí, loại đất của thửa đất trước và sau khi chuyển mục đích sử dụng đất liên quan đến Kết luận Thanh tra số 1696/KL-UBND, Chi cục Thuế Phan Thiết đã xác định lại nghĩa vụ tài chính và đã phát hành thông báo truy thu số tiền chênh lệch tăng ngay trong tháng 7 và 8/2020, cụ thể như sau:

Đối với 132 thửa đất chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định của Luật Đất đai: Có 73/132 thửa đất có tiền sử dụng đất chênh lệnh tăng là 8.662.452.973 đồng. Người sử dụng đất đã nộp số tiền chênh lệch đến ngày 15/10/2020 là 1.908.477.268 đồng/19 thửa. Số tiền người sử dụng đất chưa nộp 6.753.975.705 đồng/54 thửa.

Đối với 34 thửa đất chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định của Luật Đất đai: Có 15/34 thửa đất có tiền sử dụng đất chênh lệnh tăng là 1.091.829.120 đồng. Người sử dụng đất đã nộp số tiền chênh lệnh đến ngày 15/10/2020 là 906.975.160 đồng/12 thửa. Số tiền người sử dụng đất chưa nộp 164.853.960 đồng/03 thửa.

Tổng cộng: Số tiền sử dụng đất chênh lệch tăng là 9.734.282.093 đồng/88 thửa. Trong đó, số tiền đã nộp là 2.815.452.482 đồng/31 thửa và số tiền còn phải thu là 6.918.829.665 đồng/57 thửa.

Căn cứ kết quả nêu trên, UBND thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo Chi cục Thuế Phan Thiết, Phòng TN&MT phối hợp với Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Phan Thiết tiếp tục thực hiện việc truy thu thuế còn lại đối với các thửa đất có sự chênh lệch nghĩa vụ tài chính liên quan đến Kết luận Thanh tra số 1696/KL-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.

Được biết, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Đức Tuyên trước đó (ngày 26/10/2020) đã có văn bản về việc báo cáo kết quả thực hiện việc truy thu thuế đối với các thửa đất có sự chênh lệch nghĩa vụ tài chính liên quan đến Kết luận Thanh tra số 1696/KL-UBND ngày 16/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, gửi Phòng TN&MT; Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Phan Thiết; Chi cục Thuế Phan Thiết, nêu rõ: Qua xem xét Công văn số 3156/BC-CCT ngày 16/10/2020 của Chi cục Thuế Phan Thiết về việc kết quả truy thu tiền sử dụng đất chênh lệch theo Kết luận Thanh tra số 1696/KL-UBND ngày 16/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; UBND thành phố yêu cầu Chi cục Thuế Phan Thiết tiếp tục thực hiện việc truy thu tiền sử dụng đất chênh lệch theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 5314/UBND-VX ngày 06/8/2020.

Đồng thời, lãnh đạo TP Phan Thiết đề nghị Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Phan Thiết, Phòng TN&MT tiếp tục phối hợp với Chi cục Thuế Phan Thiết triển khai thực hiện việc truy thu thuế đối với các thửa đất có sự chênh lệch nghĩa vụ tài chính liên quan đến Kết luận Thanh tra số 1696/KL-UBND ngày 16/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, theo Công văn số 4672/UBND-VX ngày 09/7/2020 của UBND thành phố.

Huyền Trịnh