Nhiều ưu điểm

Kết luận thanh tra ghi nhận, trong kỳ thanh tra, UBND huyện Mỹ Xuyên đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về TCD, giải quyết KN, TC và PCTN.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TCD, giải quyết KN, TC và PCTN đã được quan tâm nhiều hơn, kịp thời ban hành một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đối với từng lĩnh vực, bám sát nội dung của cấp trên và quy định của pháp luật; góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; phát huy hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước.

Công tác xây dựng, phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm thực hiện khá tốt, nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm. Qua thanh tra đã phát hiện và chấn chỉnh nhiều thiếu sót trong quản lý Nhà nước ở địa phương.

Có quan tâm trong công tác TCD, xử lý đơn, giải quyết KN, TC, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo đơn vị có quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, lãng phí theo quy định của pháp luật. Ban hành khá đầy đủ các văn bản chỉ đạo thực hiện; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCTN tại đơn vị; triển khai thực hiện khá đầy đủ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

Những tồn tại, hạn chế

Trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về TCD, giải quyết KN, TC về tranh chấp đất đai, kết luận thanh tra chỉ rõ: Việc xem xét giải quyết vụ việc KN theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh còn chậm. Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung KN chưa xác định rõ đối tượng KN, còn nêu chung chung. Trong quyết định xác minh nội dung KN một số vụ việc (đối với cơ quan tham mưu), thời hạn xác minh nội dung KN là 30 ngày là chưa đảm bảo, bởi lẽ thời hạn giải quyết KN lần đầu chỉ có 30 ngày.

Người giải quyết KN lần đầu chưa tổ chức đối thoại với người KN đối với trường hợp “yêu cầu của người KN và kết quả xác minh nội dung KN còn khác nhau” để làm rõ nội dung KN, yêu cầu của người KN và hướng giải quyết KN.

Thời hạn giải quyết KN lần đầu (một số vụ việc) còn trễ hạn theo quy định. Ngoài ra, việc giải quyết trễ hạn chưa được gia hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết KN hành chính đã được sữa đổi, bổ sung tại Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ.

Tiến độ giải quyết các vụ việc kiến nghị, phản ánh còn chậm.

Tại thời điểm thanh tra, đơn vị chưa cập nhật đầy đủ kết quả TCD, xử lý đơn thư, KN, TC của công dân lên Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về KN, TC.

Đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCTN, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN thời gian qua chưa được Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện quan tâm thường xuyên.

Việc xây dựng các định mức, tiêu chuẩn, chế độ ở một số đơn vị chưa phù hợp với quy định hiện hành.

Không thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác một số trường hợp theo kế hoạch (4 trường hợp trong năm 2019).

Phần mô tả tài sản một số bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân của cán bộ, công chức chưa ghi đầy đủ thông tin theo quy định.

Nhật ký đoàn thanh tra không đóng dấu giáp lai ở giữa hai trang của Sổ Nhật ký đoàn thanh tra chưa đúng quy định tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 08/2015/TT-TTCP ngày 15/12/2015 của Thanh tra Chính phủ.

Rút ngắn thời gian xác minh nội dung KN

Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành, phát huy những mặt đạt được và chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác TCD, giải quyết KN, TC và PCTN của đơn vị, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc quan tâm nghiên cứu, đồng thời tham mưu UBND huyện thực hiện như sau:

Đối với công tác TCD, giải quyết KN, TC, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời tham mưu giải quyết vụ việc KN theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban TCD huyện nghiên cứu, xác định đúng đối tượng KN để tham mưu giao nhiệm vụ xác minh nội dung KN cho đúng; phối hợp chặt chẽ với Thanh tra huyện trong việc tham mưu Chủ tịch UBND huyện tổ chức đối thoại với người KN đối với trường hợp “yêu cầu của người KN và kết quả xác minh nội dung KN còn khác nhau” trước khi ban hành quyết định giải quyết KN lần đầu; cập nhật đầy đủ kết quả TCD, tiếp nhận, xử lý đơn KN, TC của công dân lên Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về KN, TC.

Thanh tra huyện lưu ý chấn chỉnh việc rút ngắn thời gian xác minh nội dung KN để kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định giải quyết KN, đảm bảo thời hạn giải quyết đúng theo quy định; đồng thời, tham mưu thực hiện việc gia hạn thời gian xác minh nội dung KN theo đúng quy định pháp luật; tiếp tục phối hợp cùng các ngành liên quan, khẩn trương tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết theo thẩm quyền đối với 4 hộ dân (Đỗ Văn Lượng, Đỗ Thị Mum, Trương Thị Buôl, Trương Mỹ Lệ), ngụ ấp Vĩnh B, xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên kiến nghị xem xét giao đất ở cho các hộ dân và vụ việc ông Phạm Văn Bảnh, yêu cầu trả lại phần đất tọa lạc ấp Hòa Đẳng, xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên.

Phòng Tài nguyên và Môi trường với vai trò là cơ quan tham mưu, có trách nhiệm dự thảo văn bản kèm theo báo cáo đề xuất, kiến nghị cho Chủ tịch UBND huyện để xem xét giải quyết đối với các vụ việc được giao. Phối hợp với Ban TCD huyện tiếp tục tham mưu xử lý đối với 1 đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện (các hộ dân ấp Lương Văn Hoàng, xã Ngọc Tố).

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội theo dõi, tham mưu UBND huyện có văn bản trả lời đơn yêu cầu cho ông Lâm Thanh Tùng, ngụ số 85/10, ấp Chợ Cũ, thị trấn Mỹ Xuyên, sau khi có văn bản giám định mức độ khuyết tật của Hội đồng Giám định Trung ương III.

Chủ tịch UBND xã Đại Tâm và UBND xã Hòa Tú 1 chấn chỉnh việc ghi chép đầy đủ các cột, mục vào Sổ TCD theo mẫu biểu; ghi chép việc TCD của lãnh đạo vào Sổ TCD theo quy định; đồng thời niêm yết rõ ràng lịch TCD định kỳ của Chủ tịch UBND xã tại điểm TCD.

Đối với lĩnh vực PCTN, Thanh tra huyện phát huy vai trò tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện trong việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác PCTN; đảm bảo thực hiện đúng quy định về quản lý Sổ Nhật ký đoàn thanh tra theo quy định tại Thông tư số 08/2015/TT-TTCP ngày 15/12/2015 của Thanh tra Chính phủ; việc công khai kết luận thanh tra thực hiện theo đúng quy định.

Phòng Tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện cần phát huy vai trò tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về TCD, giải quyết KN, TC và PCTN trên địa bàn huyện.

Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các phòng, ban chuyên môn trực thuộc và UBND các xã, thị trấn rà soát, điều chỉnh đối với các quy chế chi tiêu nội bộ thống nhất với nhau trong việc xác định khoảng cách giữa điểm đi và điểm đến đề làm căn cứ thanh toán chế độ công tác phí và đảm bảo phù hợp quy định, đồng thời rà soát điều chỉnh các nội dung trong quy chế chi tiêu phù hợp văn bản hiện hành.

Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện quan tâm phối hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm soát tài sản, thu nhập; việc chuyển đổi vị trí công tác hàng năm theo quy định và sát với tình hình thực tế của địa phương.

UBND xã Đại Tâm và UBND xã Hòa Tú 1 chấn chỉnh một số thiếu sót như đã nêu trên.

Chánh Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác TCD, giải quyết KN, TC và PCTN liên quan đến các nội dung còn hạn chế như đã nêu. Tổ chức họp rút kinh nghiệm, chấn chỉnh đối với Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban TCD, Phòng Tư pháp; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Nội vụ; UBND xã Đại Tâm; UBND xã Hòa Tú 1 và các tổ chức có liên quan trong việc tham mưu, thực hiện công tác TCD, giải quyết KN, TC và PCTN liên quan đến những hạn chế, thiếu sót như đã nêu.

Nguyên nhân nào?

Theo cơ quan thanh tra, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên có quan tâm, chỉ đạo nhưng chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc người có trách nhiệm thuộc quyền quản lý của mình trong việc tham mưu thực hiện các quy định của pháp luật về TCD, giải quyết KN, TC và PCTN.

Công tác tham mưu của các phòng, ban chuyên môn đối với từng lĩnh vực được giao còn chậm; việc rà soát và xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác chưa được chặt chẽ; cơ quan tham mưu chưa dự thảo văn bản kèm theo báo cáo đề xuất, kiến nghị cho lãnh đạo UBND huyện đầy đủ, từ đó phần nào làm chậm tiến độ giải quyết vụ việc.

Lãnh đạo phụ trách công tác TCD, giải quyết KN, TC, xử lý đơn kiến nghị, phản ánh còn phụ trách nhiều công việc khác do khối lượng công việc nhiều và nội dung vụ việc đôi khi phức tạp, phần nào ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng.

Đào Giang