Thực hiện Quyết định số 628 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) của Sở KHCN (giai đoạn 2016-2019), ngày 24/5/2021, ông Hoàng Tiến Khang - Chánh Thanh tra tỉnh ký Kết luận thanh tra số 295, trong đó chỉ ra hàng loạt tồn tại, vi phạm của Sở KHCN trong công tác PCTN, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), thanh tra.

Công tác quản lý Nhà nước về PCTN, Sở chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh Cao Bằng. Trách nhiệm thuộc Thanh tra Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở và lãnh đạo Sở KHCN Cao Bằng.

Đối với việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa theo Luật PCTN, còn có những tồn tại như: Trong thực hiện mua sắm thiếu phiều trình đề xuất, biên bản bàn giao, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

Trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trang trại khoa học nông - lâm nghiệp, thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh Cao Bằng (giai đoạn I), còn có những thiếu sót nhất định trong lập hồ sơ khảo sát, thiết kế, nghiệm thu, dẫn đến việc thanh toán vượt khối lượng thực tế công việc xây dựng đào khuôn đường các đoạn có địa chất đất, đá cấp IV của hạng mục đường giao thông, với giá trị hợp đồng 31,5 triệu đồng.

Quá trình kiểm soát chứng từ thanh toán các nhiệm vụ KHCN, chứng từ về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của một số nhiệm vụ (đã thực hiện hoàn thành) nhưng chưa đảm bảo rõ ràng, chưa có tài liệu chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN đối với từng nhiệm vụ.

Tổng thu nhập chịu thuế TNCN của 6/8 nhiệm vụ được thanh tra là 3,8 tỷ đồng, đến thời điểm thanh tra chưa có đầy đủ chứng từ thuế TNCN. Cơ quan chủ trì nhiệm vụ chưa thực hiện tính toán giảm trừ đối với từng cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ và tính biểu thuế lũy tiến từng phần theo quy định. Do vậy, chưa có đầy đủ chứng từ nộp thuế TNCN của từng nhiệm vụ KHCN để làm chứng từ thanh, quyết toán kinh phí nhiệm vụ KHCN.

Từ năm 2016- 2019, Sở KHCN Cao Bằng không xây dựng kế hoạch chuyển vị trí công tác của từng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở để phòng ngừa tham nhũng, vi phạm quy định tại Điều 13, Nghị định 158/2007/NĐ-CP…

Trong công tác thanh tra, Sở không xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra hành chính; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về PCTN đối với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở. Hồ sơ thực hiện thanh tra chuyên ngành có nhật ký đoàn thanh tra chưa đúng mẫu quy định.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, Sở không ban hành quy chế tiếp công dân và lịch tiếp công dân của lãnh đạo Sở các năm 2016, 2017, 2018.

Cơ quan thanh tra kiến nghị với UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo Sở KHCN kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với các sai phạm, tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN và các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã nêu trên.

Đồng thời kiến nghị Giám đốc Sở KHCN Cao Bằng nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những tồn tại, hạn chế; quy rõ trách nhiệm và có những hình thức kiểm điểm, xử lý theo quy định đối với những tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCTN trong thời gian qua tại cơ quan, đơn vị đã được nêu trong kết luận thanh tra. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong kết luận và thu hồi số tiền sai phạm là 42,1 triệu đồng vào ngân sách.

Vậy nhưng, đối với yêu cầu phải có báo cáo thực hiện bằng văn bản gửi về Thanh tra tỉnh trong thời hạn 15 ngày, đến nay, Sở KHCN Cao Bằng mới chỉ có Văn bản số 1142 ngày 1/9/2021, yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm tự kiểm điểm, để Sở này tổ chức kiểm điểm chung vào ngày 17/9/2021.

Còn theo thông tin từ Thanh tra tỉnh Cao Bằng, đến nay, Sở KHCN Cao Bằng mới thu hồi được 31,5 triệu đồng, chưa thu hồi được 10,6 triệu đồng tiền sai phạm và chưa có báo cáo về kết quả thực hiện kết luận sau thanh tra gửi về cơ quan thanh tra.

Việc chậm trễ thực hiện kết luận thanh tra là vi phạm quy định của Luật Thanh tra. Để tránh việc sai phạm chồng sai phạm, đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng cần có những chỉ đạo để Sở KHCN Cao Bằng nghiêm chỉnh chấp hành những kiến nghị trong kết luận thanh tra theo đúng quy định của pháp luật.

Trung Hà