Tại Kết luận thanh tra số 291, ngày 29/5/2020 của Thanh tra tỉnh Cao Bằng về việc thanh tra Sở VHTTDL Cao Bằng chấp hành các quy định của pháp luật về PCTN, tiếp công dân, giải quyết KNTC và quản lý đầu tư xây cơ bản giai đoạn từ 2014 - 2018, chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế, thiếu sót cần khắc phục trong công tác PCTN, như: Sở VHTTDL Cao Bằng không xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2015, 2016, 2017; 2018; thực hiện chưa tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định, thiếu 61/75 báo cáo định kỳ; chưa ban hành văn bản chỉ đạo hoặc quy định chế độ thông tin báo cáo của Sở đối với các đơn vị thuộc Sở về PCTN; chưa có các báo cáo kết quả tổ chức thực hiện kết luận thanh tra hàng năm của Giám đốc Sở…

Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa theo Luật PCTN còn những tồn tại như: Hồ sơ mua sắm công của một số đơn vị thuộc Sở còn có thiếu sót theo quy định. Năm 2018, Sở chưa thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước (quý, 6 tháng, năm)…

Đối với đơn vị thuộc Sở (đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí) chưa thực hiện công khai theo quy định, cụ thể: Các năm từ 2014- 2017, chưa thực hiện công khai dự toán. Năm 2018, chưa thực hiện công khai dự toán, quyết toán, và số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước (quý, 6 tháng, năm) theo quy định…

Trong công tác công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ: Sở chưa thực hiện việc rà soát quy hoạch, chưa có danh sách cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đưa ra khỏi quy hoạch khi không còn đủ điều kiện theo quy định. Sở chưa thực hiện công khai công tác quy hoạch cán bộ trong tập thể lãnh đạo cơ quan, đảng ủy và trưởng các đơn vị trực thuộc, đồng thời chưa thông báo cho cá nhân biết danh sách CBCCVC đưa vào quy hoạch và đưa ra khỏi quy hoạch và chưa gửi cho cấp dưới để biết.

Việc xây dựng quy hoạch đối với CBCCVC giai đoạn 2020 - 2025: Sở chưa thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 theo các văn bản của Tỉnh ủy.

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBCCVC: Tại thời điểm bổ nhiệm 3/10 trường hợp được bổ nhiệm thuộc danh sách quy hoạch một vị trí cho 1 chức danh; một số hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn có vi phạm quy định về thành phần hồ sơ bổ nhiệm theo Hướng dẫn số 2040/HD-SNV của Sở Nội vụ Cao Bằng.

Đối với việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập: Hàng năm Sở chưa ban hành quyết định phê duyệt danh sách các đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập. Chưa xác định đầy đủ đối tượng phải  kê khai tài sản, thu nhập là người trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị nhất là các đối tượng trực tiếp giải quyết công việc tại các phòng nghiệp vụ theo quy định; Việc công khai bản kê khai chưa đầy đủ, còn hình thức…

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC: Từ năm 2016 - 2018, không có phòng tiếp công dân: Từ năm 2014- 2017, không có lịch tiếp công dân, không ban hành quy chế, nội quy tiếp công dân theo quy định. 

Trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản còn có những tồn tại thiếu sót như: Chưa thực hiện công khai dự án theo quy định; không có tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chứng chỉ vật tư, vật liệu phục vụ cho công trình là căn cứ xác định chất lượng công trình.

Các dự án do Ban Quản lý Công viên Địa chất non nước Cao Bằng thực hiện, trong quá trình thực hiện 2 dự án còn thiếu thủ tục như: Nhiệm vụ khảo sát và phương án khảo sát; báo cáo kết quả khảo sát; bản vẽ khảo sát; chưa thực hiện giám sát công tác khảo sát; thiếu các tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chứng chỉ các loại vật tư, vật liệu…

Kết luận cũng nêu rõ, để xảy ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót nói trên trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở và các phòng ban, đơn vị thuộc Sở.

Đồng thời kiến nghị Giám đốc Sở nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác PCTN, tiếp công dân, giải quyết KNTC và quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản đã được nêu trong Kết luận thanh tra.

Để thực hiện các đề xuất, kiến nghị của đoàn thanh tra, Giám đốc Sở VHTTDL đã ban hành Văn bản số 143, ngày 31/7/2020, theo đó: Sở đã nghiêm túc phê bình, kiểm điểm sâu sắc và rút kinh nghiệm đối với các phòng, đơn vị và những cán bộ, công chức, viên chức liên quan, nhất là đối với lãnh đạo, công chức Thanh tra Sở và Phòng Tổ chức - Pháp chế.

Sở yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Các phòng, đơn vị trực thuộc tiếp tục tiến hành tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cá nhân, tập thể.

Vậy nhưng, theo thông tin từ Thanh tra tỉnh Cao Bằng, đến nay Sở VHTTDL chưa có báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra theo luật định.

Trung Hà