Về các nội dung phản ánh liên quan đến quá trình cổ phần hoá Hãng Phim truyện Việt Nam: Việc đánh giá về trình tự, thủ tục của quá trình tiến hành cổ phần hoá cũng như trách nhiệm của các đơn vị cá nhân có liên quan đã được Thanh tra Chính phủ (TTCP) rà soát, kiểm tra và có Kết luận thanh tra số 447/KL- TTCP ngày 30/3/2018, Kết luận thanh tra số 1412/KL-TTCP ngày 23/8/2018 và Kết luận thanh tra số 1589/TB-TTCP ngày 19/9/2018.

Liên quan đến quá trình triển khai thực hiện kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra công tác cổ phần hoá Hãng Phim truyện Việt Nam tại Thông báo số 116, Thông báo số 277, Thông báo số 123 của Văn phòng Chính phủ, Bộ VHTTDL đã triển khai thực hiện các quy trình thủ tục về việc thu hồi số cổ phần đã bán và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư chiến lược.

Ngày 18/7/2019, Bộ VHTTDL đã có buổi gặp mặt trao đổi với đại diện cán bộ, công nhân viên của Hãng Phim truyện Việt Nam. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đã gặp một số khó khăn, vướng mắc, Bộ VHTTDL đã chủ động phối hợp, lấy ý kiến của TTCP, Bộ Tài chính để đảm bảo việc xử lý các vấn đề thực hiện đúng theo nội dung kết luận thanh tra và các quy định hiện hành.

Cùng đó, Bộ VHTTDL cũng đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến việc triển khai thực hiện.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực tại Thông báo số 136, ngày 13/9/2021, Bộ VHTTDL đã có Văn bản số 3320 gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo quá trình triển khai thực hiện kết luận thanh tra và đề xuất, kiến nghị thực hiện dứt điểm xử lý sau thanh tra công tác cổ phần hoá Hãng Phim truyện Việt Nam.

Để thực hiện xử lý dứt điểm việc thu hồi số cổ phần đã bán cho nhà đầu tư chiến lược, Bộ VHTTDL tiếp tục phối hợp, xin ý kiến của TTCP, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính về kế hoạch nhận lại cổ phần và hoàn trả tiền cho Tổng Công ty Vận tải thuỷ - CTCP (VIVASO)

Trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, qua nhiều lần làm việc với nhà đầu tư chiến lược và thực trạng hiện nay, quá trình triển khai thực hiện gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, về cơ sở pháp lý, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính cho rằng chưa đủ cơ sở pháp lý cho việc thu hồi số cổ phần đã bán và hoàn trả tiền cho VIVASO để tránh phát sinh khiếu kiện, tranh chấp với nhà đầu tư.

Về nguồn tiền để hoàn trả cổ phần phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn Nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 01/4/2022).

Cho đến nay, mặc dù Bộ VHTTDL đã có nhiều buổi làm việc và gửi nhiều văn bản đến nhà đầu tư chiến lược nhưng việc triển khai thu hồi số cổ phần đã bán cho nhà đầu tư chiến lược không thực hiện được do nhà đầu tư chiến lược không hợp tác trong quá trình triển khai thực hiện.

Về tình hình tài chính, theo Báo cáo ngày 01/6/2022 của người đại diện phần vốn Nhà nước tại VIVASO, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh gần như không hoạt động, lỗ liên tiếp kể từ khi chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần.

Hiện nay, Bộ VHTTDL đã có Công văn gửi TTCP để xin ý kiến hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc nêu trên theo các quy định hiện hành. Bộ VHTTDL đang chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại VIVASO rà soát thực trạng tài chính, đánh giá tổng hợp lợi ích của Nhà nước và phương án củng cố, phát triển Hãng Phim truyện Việt Nam theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan để tham mưu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết theo các quy định hiện hành đảm bảo quyền lợi của người lao động tại Hãng Phim truyện Việt Nam.

Bộ VHTTDL đã chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại VIVASO phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến việc thu hồi các cơ sở nhà đất tại số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội theo Công văn số 2687/UBND-ĐT ngày 19/8/2G21 của UBND TP Hà Nội và tại số 06 đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh theo Công văn số 995/UBND-KT ngày 4/4/2G22 của UBND TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, tại kết luận thanh tra của TTCP đã chỉ rõ các sai phạm tại Hãng Phim truyện Việt Nam trong việc ký các hợp đồng cho thuê nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội; góp vốn liên doanh hay việc cổ phần hoá doanh nghiệp…

Kết luận thanh tra số 447/KL- TTCP ngày 30/3/2018, Kết luận thanh tra số 1412/KL-TTCP ngày 23/8/2018 và Kết luận thanh tra số 1589/TB-TTCP ngày 19/9/2018 về công tác cổ phần hóa Hãng Phim truyện Việt Nam đã nhận được sự chỉ đạo thực hiện của Phó Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu các đơn vị thu hồi các cơ sở nhà đất tại số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội; số 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Đồng thời thực hiện khẩn trương thực hiện quy trình, thủ tục và thu hồi số cổ phần đã bán, hoàn trả tiền cho nhà đầu tư…

Tuy nhiên, đã nhiều thời gian trôi qua, các chỉ đạo này vẫn chưa thực hiện được. Một trong số các lý do mà Bộ VHTTDL đưa ra là “do nhà đầu tư chiến lược không hợp tác trong quá trình triển khai thực hiện”.

Không thực hiện kết luận thanh tra có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 41, Luật Thanh tra và Điều 53, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, đối tượng thanh tra có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ, trách nhiệm của mình được ghi trong kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra:

a) Trong phạm vi thẩm quyền xử lý kịp thời các vi phạm về kinh tế, các cá nhân, cơ quan, đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật; áp dụng các biện pháp khắc phục sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý, sửa đổi các quy định không phù hợp.

b) Yêu cầu cơ quan, đơn vị cấp dưới thuộc thẩm quyền quản lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm về kinh tế, các cá nhân, cơ quan, đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật; áp dụng các biện pháp khắc phục sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật.

Đối tượng thanh tra có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra với cơ quan thanh tra Nhà nước, cơ quan Nhà nước đã có kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện đó.

Trường hợp đối tượng thanh tra không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Giang Thân