Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đã thống nhất với nội dung kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Kết luận thanh tra số 29/KL-TTT ngày 23/10/2018 về việc quản lý, sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính có liên quan đến đất đai tại Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi.

Yêu cầu Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính tổ chức kiểm điểm trách nhiệm công chức có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao, trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh theo đúng nội dung Kết luận thanh tra số 29/KL-TTT ngày 23/10/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh, báo cáo UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) kết quả tổ chức kiểm điểm và hồ sơ kèm theo.

UBND thành phố Quảng Ngãi và UBND huyện Sơn Tịnh khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến của Chánh Thanh tra tỉnh nêu tại điểm 2.5 Kết luận thanh tra số 29/KL-TTT ngày 23/10/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh; tăng cường phối hợp và giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện dự án của chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh Lương