Với sự nỗ lực chủ động của Thanh tra tỉnh, các tổ chức thanh tra đã kịp thời nắm bắt những vấn đề, lĩnh vực có nhiều bức xúc mà dư luận quan tâm để đề xuất xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; chủ động phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo.

Toàn tỉnh tiến hành 59 cuộc thanh tra hành chính. Đến nay có 53 cuộc kết thúc thanh tra trực tiếp, 51 cuộc đã ban hành kết luận thanh tra.

Qua thanh tra phát hiện 140/224 đơn vị được thanh tra có sai phạm về kinh tế là 16,2 tỷ đồng và 33.595,5m2 đất; kiến nghị xử lý thu hồi 5,9 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 10,3 tỷ đồng. Kiến nghị xử lý hành chính đối với 64 cá nhân.

Bên cạnh đó, các cơ quan thực hiện 127 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 4.779 cá nhân và 548 tổ chức. Phát hiện 664 cá nhân và 123 tổ chức có vi phạm; ban hành 494 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng; buộc bồi thường thiệt hại công trình giao thông 47 triệu đồng.

Cơ quan thanh tra các cấp đã kiểm tra, đôn đốc thực hiện 217 kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra. Số tiền phải thu hồi 5,9 tỷ đồng đã thu 5,1 tỷ đồng (đạt 84%).

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Văn Long, năm 2019, tỉnh Yên Bái triển khai thanh tra theo định hướng của Thanh tra Chính phủ và quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó tập trung vào: Thanh tra trách nhiệm của giám đốc các sở, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước, các nguồn vốn dự án và các nguồn thu, chi khác; thanh tra việc tạo lập quỹ đất, công tác đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá; thanh tra việc lập, điều chỉnh, thực hiện quy hoạch đô thị, cấp giấy phép xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. 

Bên cạnh đó là thực hiện thanh tra chuyên đề năm 2019 theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Tiếp tục tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, phấn đấu thu hồi tiền và tài sản vi phạm đạt từ 90% trở lên. Kiên quyết xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở bất cập trong công tác quản lý và cơ chế, chính sách.

Giang Thân