Thông báo kết luận nêu, việc giải quyết các nội dung phản ánh, kiến nghị của bà Bùi Thị Quy, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Rượu Vạn Phát kéo dài đã nhiều năm, qua nhiều nhiệm kỳ Chính phủ nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm.

Báo cáo kết quả kiểm tra số 1255/BC-TTCP ngày 23/5/2017 của Thanh tra Chính phủ cho thấy quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh trước đây của Công ty trách nhiệm hữu hạn Rượu Vạn Phát có một số thiếu sót, vi phạm và đã được các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên xử lý theo quy định của pháp luật. Phú Yên là một tỉnh còn nhiều khó khăn về kinh tế. Công ty trách nhiệm hữu hạn Rượu Vạn Phát trên thực tế đã đầu tư gần 6.000 ha vùng nguyên liệu mía và nhà máy sản xuất đường, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong thời gian tới, các cơ quan của tỉnh Phú Yên cần xem xét, tạo điều kiện để Công ty TNHH Rượu Vạn Phát hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Phú Yên rà soát, thống nhất xây dựng phương án phát triển mía đường của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có nhà máy đường của Công ty trách nhiệm hữu hạn Rượu Vạn Phát theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 382/TB-VPCP ngày 18/8/2017 của Văn phòng Chính phủ và Quyết định số 1369/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 18/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; xem xét việc mở rộng vùng nguyên liệu mía nếu các doanh nghiệp có nhu cầu, đảm bảo không để xảy ra tình trạng phá rừng, tranh chấp vùng nguyên liệu và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

UBND tỉnh Phú Yên chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp mía đường trên địa bàn tỉnh; yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm.

UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát quá trình xử lý vụ án hình sự hủy hoạt tài sản liên quan đến nhân viên, người lao động của Công ty trách nhiệm Rượu Vạn Phát; trong đó cần đánh giá rõ việc thu hồi đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Vân khi chưa xem xét đến Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Vân và Công ty trách nhiệm hữu hạn Rượu Vạn Phát. Các vấn đề về quyền tài sản của các bên có liên quan phải giải quyết trên cơ sở phán quyết của Tòa án; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự.

Thanh tra Chính phủ tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung kiến nghị nêu tại báo cáo số 1255/BC-TTCP ngày 23/5/2017 về kết quả kiểm tra, xem xét, giải quyết các nội dung phản ánh, kiến nghị của bà Bùi Thị Quy và các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Phú Yên khẩn trương giải quyết các nội dung phản ánh, kiến nghị của bà Bùi Thị Quy, không để khiếu nại bức xức, kéo dài; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 11/2018.