Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế Tiền Giang đã có văn bản báo cáo Thanh tra Chính phủ. Theo báo cáo này, Sở Y tế đã tiến hành họp kiểm điểm các cán bộ có liên quan.

Cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc Sở Y tế, ông Trần Thanh Thảo, do ông Nguyễn Thanh Linh, Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì đã xác định, việc kiểm điểm trách nhiệm theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ chỉ liên quan đến việc đấu thầu thuốc nói chung. Đồng thời xác định việc các đơn vị dự trù mua một số hàng thuốc không có trong danh mục, phê duyệt kế hoạch đấu thầu thuốc chưa sát với thực tế là do dự báo tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Cũng theo báo cáo của đơn vị này, việc không báo cáo được danh sách và lý do các nhà thầu vi phạm hợp đồng là vì trong quá trình thực hiện hợp đồng, các đơn vị đôi khi nợ tiền thuốc quá hạn của nhà thầu nhưng nhà thầu không xử phạt. Mặt khác, khi đó đơn vị đã có thuốc khác thay thế nên các đơn vị có khi xử lý theo tình, có qua có lại với nhà thầu.

Trước đó, tại Kết luận số 1574 của Thanh tra Chính phủ thì Sở Y tế Tiền Giang đã có những vi phạm: Ký hợp đồng nhưng không mua một số mặt hàng thuốc do thẩm định và phê duyệt kế hoạch đầu thấu thuốc chưa sát với nhu cầu sử dụng thuốc, vi phạm qui định tại Điều 6, mục 2, Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/1/2012 về việc hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế.

Thanh lý hợp đồng nhưng thiếu tiêu chí theo qui định như chữ ký các bên, ngày thanh lý, danh mục thuốc không mua... vi phạm qui định tại khoản 2, ĐIều 99, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP về việc qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Không báo cáo được danh sách và lý do các nhà thầu vi phạm hợp đồng không cung cấp được thuốc cho cơ sở y tế, vi phạm qui định tại khoản 1, Điều 10, Thông tư số 37/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế.

Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức kiểm điểm đối với những tồn tại, vi phạm trọng công tác đấu thầu mua thuốc tại địa phương và tuyến bệnh viện trung ương đã được thanh tra; chỉ đạo kiểm điểm và có biện pháp xử lý phù hợp với tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, vi phạm tại địa phương.

T.G