Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ, UBND TP Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Phó Thủ tướng Chính phủ Thường trực giao UBND thành phố Hà Nội thực hiện dứt điểm, đầy đủ nội dung ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2153/VPCP-V.I ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về xử lý sau thanh tra dự án xây dựng đường 5 kéo dài, đoạn cầu Chui - Đông Trù - Phương Trạch - Bắc Thăng Long, thành phố Hà Nội và ý kiến của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 1826/BC-TTCP ngày 24 tháng 10 năm 2018.

Phó Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội, Bộ Tài chính nghiên cứu, thống nhất biện pháp xử lý về việc giảm dự toán số tiền 4,711 tỷ đồng (gồm gói thầu số 1 - tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công cầu Đông Trù là 2,819 tỷ đồng; gói thầu tư vấn giám sát điện chiếu sáng 17A, 17B là 1,892 tỷ đồng) và việc thu hồi 6,094 tỷ đồng tiền bồi thường công trình hạ tầng cho UBND phường Thượng Thanh.

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng rà soát, thống nhất biện pháp xử lý số tiền 10,307 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất để giao cho trung tâm T504 và việc bồi thường, hỗ trợ 21,723 tỷ đồng để di chuyển Nhà máy Z133.

Thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra dự án xây dựng đường 5 kéo dài, đoạn cầu Chui - Đông Trù - Phương Trạch - Bắc Thăng Long, thành phố Hà Nội; tổng hợp kết quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/4/2019.

Thân Giang