Sau khi Báo đăng tải, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng đã ký Văn bản số 2574, giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, làm rõ nội dung Báo đăng.

Căn cứ tài liệu và kiểm tra thực tế tại đơn vị, Thanh tra tỉnh Thái Bình khẳng định, nội dung Báo nêu là đúng. Đồng thời thông tin, sau khi có kết luận thanh tra, ngày 18/1/2019, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng đã tổ chức hội nghị để chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, tồn tại đã nêu.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện đã nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cá nhân của Chánh Thanh tra huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Tài nguyện và Môi trường, khi để xảy ra các tồn tại, hạn chế; rút kinh nghiệm trong việc tham mưu thuộc lĩnh vực được giao.

Để khắc phục tình trạng đơn không đảm bảo thời hạn giải quyết, một số cuộc thanh tra chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện còn kéo dài… Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng đã ban hành Chỉ thị số 03 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện; ban hành Kế hoạch số 16 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019…

Bên cạnh đó, đến thời điểm 11/7/2019, đã có 9 xã trong huyện thực hiện nộp kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Với các xã chưa nộp, UBND huyện đã ban hành văn bản yêu cầu thực hiện theo quy định.

Thanh tra tỉnh Thái Bình đánh giá, đến nay, UBND huyện Đông Hưng đã cơ bản triển khai khắc phục các tồn tại, hạn chế như kết luận thanh tra đã nêu.

Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc tổ chức thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện kết luận thanh tra; có giải pháp cụ thể, yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện nộp tiền kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa về tài khoản tạm giữ theo quyết định thu hồi của Thanh tra tỉnh.

Trọng Tài