Theo báo cáo, khi nhận được kết luận thanh tra, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của cơ quan thanh tra.

Theo Thanh tra Chính phủ, tổng biên chế và lao động hợp đồng của ngành giáo dục tại thời điểm 31/12/2015 cao hơn nhu cầu biên chế tính theo định mức qui định của tỉnh là 1.632 biên chế. Về số lượng cấp phó, bậc học mầm non vượt 28 người, bậc tiểu học vượt 164 người và bậc THCS vượt 113 người.

Lý giải điều này và kiểm điểm trách nhiệm, UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong thời gian từ 2011 đến 2015, các đơn vị cấp huyện bổ nhiệm thừa nhiều so với chỉ tiêu biên chế được giao; nhiều đơn vị ký hợp đồng số lượng lớn, số lượng giáo viên thừa, thiếu nhiều nhưng chưa được xử lý triệt để có nguyên nhân khách quan, chủ quan. 

Về khách quan, do qui mô dân số giảm nên dẫn đến số học sinh, số lớp giảm ở hầu hết các trường; các bộ ngành chưa kịp thời hướng dẫn khung xác định vị trí việc làm; việc tạm dừng tuyển dụng viên chức chuyên trách làm công tác y tế, tài chính; qui mô số lớp số trường ở một số huyện quá thấp… 

Về chủ quan, có việc giao biên chế chỉ tính theo định mức giáo viên/lớp và nhân viên theo qui định chứ chưa cụ thể hóa cơ cấu, chủng loại môn học theo từng cấp học; có việc Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh mà thực hiện hợp đồng lao động không đúng qui định; công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng còn chưa kịp thời…

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, thống kê số lượng dôi dư, làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan; điều động có thời hạn từ trường thừa sang trường thiếu và tham mưu phương án xử lý việc tuyển dụng trái quy định. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trường Đại học Hồng Đức, Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện các kiến nghị của cơ quan thanh tra. 

Tính đến thời điểm hiện tại, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã giải trình, kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về việc chưa có biện pháp chấn chỉnh kịp thời việc tuyển dụng, sử dụng viên chức, bổ nhiệm cán bộ quản lý, hợp đồng lao động tại các đơn vị cấp huyện.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 4513/QĐ-UBND qui định khung số lượng cấp phó các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh. Trên cơ sở đó, điều động, luân chuyển giữa các đơn vị và chỉ được bổ sung sau khi điều chuyển mà chưa đủ về số lượng.

Về số lao động hợp đồng dôi dư tại các đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố; thiếu sót trước hết thuộc về Sở Nội vụ, trực tiếp là Giám đốc Sở Nội vụ. 

Lãnh đạo Sở Nội vụ đã nghiêm túc kiểm điểm trước UBND tỉnh về những thiếu sót này.

Để tăng cường trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong công tác tuyển dụng, sử dụng viên chức, bổ nhiệm cán bộ, hợp đồng lao động, trong 2 năm 2017, 2018, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường thanh tra trách nhiệm, kiểm tra mặt công tác này. Riêng năm 2017, Sở Nội vụ đã tiến hành 7 cuộc thanh, kiểm tra tại 22 đơn vị, kịp thời chấn chỉnh nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức.

Về việc kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch trong việc bổ nhiệm cán bộ chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn giai đoạn 2013-2016, UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã có bản kiểm điểm cá nhân và xin nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Trường Đại học Hồng Đức đã nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục, tổ chức họp kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân Hiệu trưởng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; rà soát lại và cử 9 người thiếu điều kiện tham gia học lớp lý luận chính trị.

Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức kiểm điểm nghiêm túc việc bổ nhiệm 18 cán bộ quản lý thiếu trình độ lý luận trung cấp và chưa có chứng chỉ quản lý Nhà nước. Nhà trường đã khắc phục bằng cách trong số 18 người thiếu lý luận trung cấp có 2 người hoàn thành lý luận cao cấp năm 2016. 16 người còn lại đã được cử đi học lý luận trung cấp vào tháng 1/2018. Hiệu trưởng Lê Văn Tạo nghỉ công tác từ 1/1/2015, Ban Giám hiệu đã mời đến làm việc, thừa nhận thiếu sót và nhận trách nhiệm nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm!

Thân Giang