UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có báo cáo (đến thời điểm 31/10/2018) việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 685/TB-CNIII ngày 06/9/2017 kết quả kiểm toán tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi cũng như Công văn số 2550/TCGDNN-BQLCDA ngày 12/10/2018 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội).

Thực hiện Thông báo số 685/TB-CNIII ngày 06/9/2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi, Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (Công văn số 7179/UBND-KHVX ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi).

Kết quả thực hiện tới thời điểm 31/10/2018:

Về tổ chức kiểm điểm: Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi đã nghiêm túc tổ chức thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, tồn tại theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Về xử lý tài chính:

Nội dung giảm giá trị hợp đồng 64.402.000 đồng đối với gói thầu số 6 bổ sung: Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi đã cùng với nhà thầu thực hiện giảm giá trị theo đúng kiến nghị của Kiểm toán (hồ sơ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 470a/QĐ-CĐVH ngày 31/10/2017 và Phụ lục hợp đồng bổ sung số 92A/2016/HĐ-XD ngày 31/10/2017).

Nội dung loại ra khỏi giá trị quyết toán dự án với giá trị 79.109 USD do chưa đủ cơ sở, đối với gói thầu xây lắp vốn ODA: Thực hiện Công văn số 305/KTNN-TH ngày 05/3/2018 của Kiểm toán Nhà nước, Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi đã cùng với nhà thầu và các đơn vị liên quan bổ sung đầy đủ chứng chỉ hợp quy (hệ thống cửa đi, cửa sổ) với giá trị 69.643,89 USD theo đúng kiến nghị của kiểm toán Nhà nước.

Phần nghiệm thu thanh toán (đào đất bằng thủ công) không đúng biện pháp thi công với giá trị 9.465,11 USD: Nhà trường đã phối hợp với tư vấn giám sát và nhà thầu thi công thực hiện kiểm tra, đo đạc thực tế các bên thống nhất không xuất toán thu hồi 7.480,78 USD và thống nhất xuất toán thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 1.984,33 USD hiện nay đang chờ đơn vị thi công nộp trả trường sẽ thực hiện nộp ngân sách Nhà nước.

Nội dung thu hồi nộp ngân sách Nhà nước khoản 126.561.151 đồng, gồm chi phí quản lý dự án 111.886.644 đồng và các gói thầu xây lắp 14.674.507 đồng: Khoản chi phí quản lý dự án 111.886.644 đồng được Kiểm toán Nhà nước thống nhất không kiến nghị thu hồi theo điểm (3) Công văn số 305/KTNN-TH. Khoản thu hồi nộp ngân sách 14.674.507 đồng của gói thầu số 6, hiện nay nhà trường đang tích cực phối hợp với đơn vị thi công thu hồi dứt điểm sẽ nộp ngân sách sau khi thu đầy đủ.

Nội dung thu hồi nộp ngân sách 17.408 USD gói thầu xây lắp ODA: Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi đã tổ chức phối hợp với tư vấn giám sát, nhà thầu thi công tiến hành rà soát hoàn thiện hồ sơ, đo đạc thực tế hiện trường các hạng mục theo thiết kế được duyệt lập lại hồ sơ hoàn công theo đúng điểm (4) Công văn số 305/KTNN-TH ngày 05/03/2018 của Kiểm toán Nhà nước.

Khoản thuế 22.610.731 đồng: Khoản thuế nhập khẩu gói thầu thiết bị bổ sung. Hiện nay, nhà trường đang tích cực phối họp với Tổng cục Dạy nghề (nơi khai hải quan nhập khẩu gói thầu thiết bị) để có quyết định truy thu thuế của Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. Sau khi có quyết định truy thu thuế trường sẽ thực hiện nộp thuế theo đúng kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.