Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả xử lý sau kết luận của Thanh tra Bộ.

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận thanh tra

Thực hiện Kết luận số 1844/BKHĐT-TTr ngày 26/3/2018 của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và điều chỉnh tổng mức đầu tư, quá trình thực hiện dự án; việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2014 - 2016 tại tỉnh Quảng Ngãi; UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2576/UBND-TH ngày 10/3/2018, trong đó yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo đúng ý kiến kết luận của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sau đó, trên cơ sở Quyết định số 1173/QĐ-BKHĐT ngày 26/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thu hồi tiền vào ngân sách Nhà nước, trong đó, thu hồi 1.923.568.000 đồng của 14 dự án do 12 đơn vị trực thuộc tỉnh làm chủ đầu tư, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4755 ngày 10/8/2018 yêu cầu các đơn vị khẩn trương nộp số tiền phải thu theo quyết định nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Kết quả thực hiện kết luận thanh tra

Khắc phục những sai sót, vi phạm: UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát toàn bộ các sai sót do Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu ra; kiểm soát chặt chẽ công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư...

Bên cạnh đó, đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư, thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ và Thông tư số 22/2015/TT- BKHĐT ngày 08/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với số tiền giảm trừ 14.032.995.000 đồng: Các đơn vị có liên quan đã thống nhất thực hiện giảm trừ khi thanh toán các lần kế tiếp, quyết toán dự án đầu tư và tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm để thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư công trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả hơn.

Đến ngày 27/9/2018, các đơn vị báo cáo đã giảm trừ 5.927.118.000 đồng thuộc 06 dự án của 06 đơn vị chủ đầu tư, còn lại 8.105.877.000 đồng các đơn vị cam kết sẽ giảm trừ trong quá trình thanh toán kế tiếp.

Đối với xuất toán, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 1.923.568.000: Đến ngày 27/9/2018, đã thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước 453.909.000 đồng thuộc 08 dự án của 07 đơn vị chủ đầu tư, còn lại 1.469.659.000 đồng chưa thu hồi (trong đó có 44.847.000 đồng của dự án đường số 3 - khu công nghiệp Tịnh Phong, chủ đầu tư báo cáo đã chủ động giảm trừ số tiền này trong quá trình trình phê duyệt quyết toán dự án, do vậy đề nghị xem xét không thu hồi).

Riêng đối với khoản thu hồi chi phí rà phá bom mìn, vật nổ thuộc dự án tuyến đường giao thông trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường là 830.643.000 đồng (chiếm gần 57% sỗ tiền còn lại chưa thu hồi): Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (chủ đầu tư dự án) đang làm việc và chờ ý kiến phản hồi chính thức từ Bộ Tư lệnh Công binh do kinh phí này được Bộ Tư lệnh Công binh thẩm định tại Báo cáo số 410/BC-BTL ngày 13/11/2013 và được Bộ Quốc phòng phê duyệt phương án kỹ thuật thi công rà phá bom mìn, vật nổ tại Quyết định số 4498/QĐ-BQP ngày 14/11/2013.

Như vậy, số tiền còn lại phải tiếp tục thu hồi nộp ngân sách Nhà nước theo kết luận của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 1.469.659.000 đồng, UBND tỉnh sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư khẩn trương nộp vào ngân sách Nhà nước thông qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Minh Huyền