Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tại Kết luận thanh tra số 451/KL-TTr ngày 21/9/2018 về việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương liên quan theo chức năng, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh theo phân công của UBND tỉnh tại Quyết định số 135/QĐ- UBND ngày 13/02/2017 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đơn vị có liên quan tiếp thu nội dung kiển nghị và kết luận thanh tra tại văn bản nêu trên, rà soát và kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành văn bản điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh cho phù hợp với Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND các huyện: Ba Tơ, Lý Sơn chủ động quán triệt và thực hiện nội dung kết luận thanh tra; nghiêm túc rút kinh nghiệm, xử lý và kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân vi phạm có liên quan theo
kiến nghị và kết luận của Chánh Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH tại văn bản nêu trên.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở LĐ-TB&XH) kết quả thực hiện. 

Chánh Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đã kết luận những gì tại Văn bản số 451/KL-TTr ngày 21/9/2018? Chúng tôi sẽ phản ánh trong bài sau. 

 Minh Huyền