UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Kết luận thanh tra số 15 của Bộ Công an về việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC, cho biết: Một số thành viên Ban Chỉ đạo PCCC các cấp chưa phát huy hết tinh thần, trách nhiệm. UBND một số huyện, thành phố chưa chủ động trong chỉ đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác PCCC.

Yêu cầu tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật về PCCC

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 4417/UBND-NC ngày 25/7/2018 chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, khắc phục những kiến nghị và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan rút kinh nghiệm.

Đồng thời, chỉ đạo UBND các huyện chưa được thanh tra tổ chức tự kiểm tra, báo cáo kết quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC tỉnh; chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật PCCC; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản quy phạm pháp luật khác về công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

112 đội dân phòng được cấp phương tiện PCCC

Thực hiện Công văn số 4417 của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo khắc phục những sơ hở thiếu sót trên tinh thần bám sát chỉ đạo của Bộ Công an tại Kết luận thanh tra số 15. Điển hình:

UBND các huyện đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án Xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 - 2020. Theo đó, đã thành lập 406 đội dân phòng với 5.549 đội viên; mở 04 lớp huấn luyện PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng; cấp phương tiện PCCC cho 55 đội dân phòng với 552 đội viên, nâng tổng số đội dân phòng được cấp phương tiện PCCC lên 112 đội với 1.242 đội viên. Đội trưởng, Đội phó dân phòng được hưởng trợ cấp thường xuyên theo quy định tại Nghị quyết số 28/2016/NQ- HĐND ngày 30/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó dân phòng và định mức trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

UBND các huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác PCCC và CNCH, yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC. Thành lập đoàn liên ngành kiểm tra công tác PCCC và CNCH tại các cơ sở trọng điểm như: Chợ, khu vui chơi giải trí tập trung đông người, cơ sở kinh doanh gas, xăng dầu, trụ sở UBND cấp xã. Hướng dẫn, nhắc nhở, chấn chỉnh khắc phục 1.808 tồn tại, thiếu sót về an toàn PCCC, kết hợp với tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân PCCC ở các khu dân cư, tổ dân phố, hộ gia đình...

UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh ban hành công văn chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Toàn dân PCCC - 04/10.

Công an huyện, thành phố tham mưu UBND cùng cấp củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC cấp huyện sau khi Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi sáp nhập vào Công an tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 4093/QĐ-BCA, ngày 09/8/2018 của Bộ Công an.

Công an tỉnh ban hành Công văn số 2698/CAT-PVll(CS) ngày 08/8/2018 về khắc phục những khuyết điểm, hạn chế về công tác PCCC qua thanh tra; Công văn số 3468/CAT-PV01(CS) ngày 05/10/2018 tiếp tục khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong công tác PCCC.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi đã lập phương án chữa cháy tại trụ sở Ban Quản lý; ban hành văn bản chỉ đạo trong công tác bảo đảm an toàn PCCC trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi. Đồng thời, định kỳ hàng tuần, tháng, tổ chức kiểm tra các thiết bị PCCC và ghi chép vào sổ theo dõi.

Riêng việc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, trang bị phương tiện cho đội PCCC cơ sở, chuyên ngành theo quy định chưa được thực hiện do kinh phí quá lớn, đơn vị đã tham mưu, đề xuất và xây dựng kế hoạch xin kinh phí trang bị trong năm 2019.

Còn hạn chế trong PCCC

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành có liên quan thực hiện nghiêm các kiến nghị của Thanh tra Bộ Công an về chấp hành các quy định pháp luật về PCCC.

 Công an tỉnh thực hiện tốt vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo PCCC tỉnh trong công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.

Hầu hết các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong công tác PCCC.

Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan đã thực hiện tốt công tác phối hợp trong tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định về PCCC, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh trong PCCC. Công tác chữa cháy được thực hiện kịp thời, hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế đó là một số thành viên Ban Chỉ đạo PCCC các cấp chưa phát huy hết tinh thần, trách nhiệm, UBND một số huyện, thành phố chưa chủ động trong chỉ đạo khắc phục khuyết điểm trong công tác PCCC. Một số địa phương chưa chấp hành tốt chế độ thông tin, báo cáo, gây khó khăn cho công tác tập hợp báo cáo chung.

Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và kinh phí phục vụ công tác PCCC và CNCH còn nhiều hạn chế. Kinh phí bố trí cho công tác PCCC và CNCH theo quy định của Luật PCCC, Nghị định số 79 chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác PCCC và CNCH.

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật PCCC

Trong thời gian tới tiếp tục theo dõi và đôn đốc các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Kết luận số 15 và Công văn số 4417; Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PCCC tỉnh có trách nhiệm trực tiếp tham mưu, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện; thường xuyên báo cáo kết quả cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phổ biến kiến thức PCCC với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; xây dựng, củng cố và nhân rộng mô hình cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn về PCCC, đơn vị điển hành tiên tiến về PCCC.

Tiếp tục tăng cường củng cố, bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng; hướng dẫn lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng bổ sung nhiệm vụ theo Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg, ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản quy định của Nhà nước về an toàn PCCC ở các đơn vị, cơ sở theo chuyên ngành, chuyên đề; phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sơ sở, thiếu sót; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Yêu cầu UBND huyện Bình Sơn và thành phố Quảng Ngãi khẩn trương báo cáo kết quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC cho UBND tỉnh (qua Công an tỉnh), đồng thời, giải trình rõ việc chậm trễ trong báo cáo.

Công an huyện Trà Bồng: Chưa xây dựng phương án chữa cháy.

Công an huyện Lý Sơn: Chưa xây dựng phương án chữa cháy.

Phòng Ngoại tuyến: Chưa xây dựng phương án chữa cháy.

Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ (cũ): Chưa thành lập tổ/đội PCCC bán chuyên trách tại trung tâm; chưa xây dựng phương án chữa cháy.

Phòng Cảnh sát kinh tế: Chưa thành lập tổ/đội PCCC bán chuyên trách tại trung tâm; chưa xây dựng phương án chữa cháy.

Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp: Chưa thành lập tổ/đội PCCC bán chuyên trách tại trung tâm; chưa xây dựng phương án chữa cháy.

Ngoài ra, các đơn vị như: Trại tạm giam; Phòng Hậu cần cũng bị nêu tên vì có những thiếu sót, hạn chế qua công tác thanh tra, kiểm tra về PCCC.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, các đơn vị này đã và đang khắc phục những tồn tại, hạn chế trên.


 

Mạnh Hùng

.