Tại Công văn số 4029/VPCP-V.I ngày 3/5/2018 Văn phòng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất, quản lý đầu tư xây dựng tại tỉnh Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã giao Bộ Tài chính:“Riêng đối với dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan họp bàn để thống nhất biện pháp xử lý và có văn bản hướng dẫn địa phương thực hiện theo đúng quy định”.

Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long do Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp dầu khí Hòa Bình thực hiện trên diện tích đất 60ha, với tổng mức đầu tư 288,6 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có và huy động khác; tiến độ thực hiện dự án từ quý II/2009 đến quý IV/2011. Ngày 23/12/2011, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 2542/QĐ-UBND phê duyệt số tiền sử dụng đất phải nộp của dự án là 52,2 tỷ đồng. Việc xác định số tiền sử dụng đất phải nộp của dự án được thực hiện theo phương pháp thặng dư quy định tại Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 6/12/2007 của Bộ Tài chính. Trong đó, UBND tỉnh Hòa Bình xác định số tiền trả lãi vay tính bằng 78% tổng chi phí xây dựng trực tiếp.

Tại Kết luận thanh tra số 3118/KL-TTCP ngày 23/11/2016, Thanh tra Chính phủ kết luận, việc xác định số tiền vốn vay tính bằng 78% tổng chi phí xây dựng trực tiếp dẫn đến xác định số tiền lãi vay chênh lệch so với tính toán theo thiết kế cơ sở được Sở Xây dựng thẩm định là 101,5 tỷ đồng. Từ việc xác định giá thu tiền sử dụng đất, trong đó số tiền trả lãi vay không đúng, làm cho tồng chi phí phát triển tăng, dẫn đến số tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách Nhà nước giảm 101,5 tỷ đồng, gây thất thoát ngân sách Nhà nước. Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền này.

Sau khi kết luận được công bố, tại Công văn số 07 ngày 10/1/2017, UBND tỉnh Hòa Bình kiến nghị, việc xác định chi phí lãi vay của dự án căn cứ vào thiết kế cơ sở theo nội dung kết luận thanh tra và yêu cầu thu hồi số tiền thất thoát 101,5 tỷ đồng tính tiền sử dụng đất là không đúng và không có khả năng thực hiện.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long, Bộ Tài chính đã lấy ý kiến của Thanh tra Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan. Báo cáo Phó Thủ tướng, Bộ Tài chính cho rằng, tại Thông tư số 145/2007/TT-BTC và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành không quy định về căn cứ để xác định tỷ lệ vốn vay khi xác định giá đất theo phương pháp thặng dư. Tuy nhiên, tại điểm c, Khoản 4, Mục I Thông tư số 145/2007/TT-BTC có quy định trường hợp chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định, hướng dẫn thì xác định theo mức chi phí thực tế phổ biến của các dự án tương tự ở khu vực liền kề hoặc khu vực lân cận.

Theo báo cáo của tỉnh Hòa Bình, số kinh phí phải vay của chủ dự án bằng 78% tổng chi phí của dự án phù hợp với cách xác định của các dự án khác thực hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Vì vậy, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hòa Bình rà soát lại các dự án tương tự ở khu vực liền kề hoặc khu vực lân cận để xác định tỷ lệ vốn vay phù hợp. Trường hợp tỷ lệ vốn vay của dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long chưa phù hợp với chi phí vốn vay thực tế phổ biến của các dự án tương tự ở khu vực liền kề hoặc khu vực lân cận, thì đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình căn cứ chi phí vốn vay thực tế phổ biến của các dự án tương tự ở khu vực liền kề hoặc khu vực lân cận đế xác định lại tỷ lệ vốn vay, giá đất của dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long, làm cơ sở thực hiện truy thu số tiền sử dụng đất chênh lệch (nếu có).

Đan Quế - Giang Thân