Giai đoạn 2010 - 2015, các tổ chức thanh tra trong tỉnh tiếp 35.853 lượt người đến khiếu nại, tố cáo (KN,TC); tiếp nhận và xử lý 10.514 đơn thư các loại; tham mưu cho cơ quan hành chính Nhà nước các cấp giải quyết 3.322/3.361 đơn KN thuộc thẩm quyền (đạt 98,8%) và 563/565 đơn TC thuộc thẩm quyền (đạt 99,6%). Kết quả giải quyết KN,TC đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 13,264 tỷ đồng, 13,56ha đất; trả lại cho công dân 2,93 tỷ đồng, 3,99ha đất; chuyển cơ quan điều tra 6 vụ với 8 đối tượng.

Đơn vị đã triển khai có hiệu quả Kế hoạch 1130/KH-TTCP và 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc rà soát các vụ việc khiếu kiện kéo dài, đông người trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về KN,TC ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2014 - 2016. Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC kịp thời, đúng pháp luật, đã chấm dứt nhiều vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định tình hình cơ sở, hoàn thành việc giải phóng và bàn giao mặt bằng để triển khai nhiều dự án trọng điểm, đúng tiến độ.

Toàn tỉnh đã triển khai 565 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và trên 1.971 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế với số tiền 222,229 tỷ đồng và 211,15ha đất; kiến nghị thu hồi 62,514 tỷ đồng và 102,1ha đất; kiến nghị khác 143,149 tỷ đồng và 109,05ha đất, xử phạt vi phạm hành chính 16,566 tỷ đồng.

Về hoạt động thanh tra, giải quyết KN,TC, cơ quan Thanh tra các cấp đã tích cực tham mưu cho thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước, chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp nhằm phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN). Kết quả triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trên địa bàn tỉnh khá đồng bộ, nhiều giải pháp thực hiện kịp thời, có hiệu quả, được Thanh tra Chính phủ kiểm tra, đánh giá cao, như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về PCTN, cải cách hành chính, xây dựng định mức, tiêu chuẩn, công khai minh bạch hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, chuyển đổi vị trí công tác, kê khai minh bạch tài sản, thu nhập..., góp phần quan trọng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao thứ hạng vượt bậc về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cụ thể: Năm 2012, Thanh Hoá xếp thứ 44, năm 2013 xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố.

Với nhiều thành tích đạt được, Thanh tra tỉnh Thanh Hoá đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Ba, năm 2000; Huân chương Độc lập hạng Nhì, năm 2005; Huân chương Độc lập hạng Nhất, năm 2014 và nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.  

Tuy nhiên, hoạt động của Thanh tra Thanh Hóa vẫn còn những hạn chế, khó khăn: Lực lượng một số tổ chức thanh tra còn mỏng, cơ cấu chuyên môn, nghiệp vụ chưa hợp lý, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động thanh tra, giải quyết KN,TC và PCTN; lãnh đạo một số đơn vị, chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động thanh tra, chưa chấp hành nghiêm túc “Quy chế tiếp dân”, chỉ đạo, thực hiện chưa nghiêm túc, kịp thời các kết luận thanh tra, quyết định giải quyết KN,TC... là nguyên nhân làm cho một số vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người, vượt cấp, ảnh hưởng đến tình hình cơ sở.

Vì vậy, trong thời gian tới, Thanh tra Thanh Hóa sẽ chủ động, phối hợp với Chủ tịch UBND cấp huyện và Giám đốc sở, ngành, bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm từng bước kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ Thanh tra cấp huyện, cấp sở; đồng thời, tăng cường thanh tra trách nhiệm của của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết KN,TC và PCTN.

Lê Văn Thiêm
Chánh Thanh tra tỉnh