Thu hồi trên 3 tỷ đồng về ngân sách

Cập nhật: 25/10/2019 16:54

(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định thu hồi về ngân sách Nhà nước trên 3 tỷ.

Đây là quyết định để yêu cầu UBND huyện Lạng Giang thực hiện kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách pháp luật trong thu, chi ngân sách và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của UBND huyện Lạng Giang giai đoạn 2015 - 2018.

Trong số trên 3 tỷ đồng bị thu hồi có sai phạm trong quản lý ngân sách tại các đơn vị, có sai phạm về chậm kê khai và nộp thuế, sai phạm tại các công trình dự án do các đơn vị thuộc UBND huyện Lạng Giang làm chủ đầu tư, sai phạm tại các công trình xây dựng do chủ tịch UBND các xã làm chủ đầu tư…

UBND huyện Lạng Giang có trách nhiệm nộp số tiền trên trước ngày 30/10.

Thân Giang