Theo Kết luận thanh tra số 248/KL-TTr, UBND huyện Lục Nam để xảy ra nhiều sai sót trong công tác lập, giao dự toán và chấp hành quyết toán thu.

Qua thanh tra cho thấy công tác xây dựng và giao một số khoản thu chưa sát với thực tế, như: Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh, năm 2016 đạt 167,5%, năm 2017 đạt 224,9%, năm 2018 đạt 870,1%, năm 2019 đạt 584,2%; thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, năm 2016 đạt 176,7%, năm 2017 đạt 229,6%, năm 2018 đạt 1.199,8%, năm 2019 đạt 667,5%; tiền sử dụng đất, năm 2016 đạt 153,2%, năm 2017 đạt 233,1%, năm 2018 đạt 274,6%, năm 2019 đạt 200,3%; thu hoa lợi công sản, quỹ công ích... tại xã, năm 2017 đạt 522,2%, năm 2018 đạt 525,1%, năm 2019 đạt 237,9%.

Bên cạnh đó, công tác phối kết hợp giữa các ngành, các cấp chưa chặt chẽ, kịp thời do vậy việc thực hiện một số khoản thu chưa đạt kế hoạch giao, như thuế tài nguyên, thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh, năm 2016 đạt 59,2%, năm 2017 đạt 78%, năm 2018 đạt 51,3%, năm 2019 đạt 69,2%; thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh, năm 2017 đạt 72%, năm 2019 đạt 85,1%; thu phí, lệ phí, năm 2018 đạt 54,5%.

Cơ quan thanh tra cũng chỉ ra rằng, công tác lập, giao dự toán và chấp hành quyết toán chi, công tác lập, giao dự toán từ đầu năm chưa sát với thực tế phát sinh, một số khoản cấp bổ sung dẫn đến không chủ động trong việc cân đối nguồn thu với nhiệm vụ chi, chi khác trong các năm lớn hơn quy định của HĐND tỉnh.

Việc xây dựng dự toán chi thường xuyên theo biên chế thực tế (sự nghiệp giáo dục) trong các năm cao hơn số biên chế do UBND tỉnh duyệt. Theo quy định tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh, phải sử dụng nguồn thu học phí được cân đối để chi lương, phụ cấp cho số giáo viên tăng them. Tuy nhiên, số kinh phí này không đủ để chi trả chế độ. UBND huyện không bố trí từ nguồn ngân sách huyện mà đưa vào cân đối để ngân sách tỉnh cấp bổ sung phần còn thiếu.

Trong khi đó, Phòng Tài chính kế hoạch qua thẩm định quyết toán ngân sách hàng năm đối với các đơn vị dự toán, đã kiến nghị các đơn vị khắc phục tồn tại, khuyết điểm. Tuy nhiên, còn có đơn vị không khắc phục tồn tại, khuyết điểm đã chỉ ra như không bàn giao được số liệu, sổ sách, chứng từ kế toán khi có sự thay đổi về nhân sự làm công tác kế toán.

Tại xã Lục Sơn, do bố trí công chức kế toán trình độ chuyên môn hạn chế về việc tiếp cận phần mềm kế toán, việc cập nhật số liệu vào phần mềm không chính xác nên không in được đầy đủ các báo cáo, sổ sách theo quy định. Qua công tác thẩm tra quyết toán hàng năm, Phòng Tài chính kế hoạch đã kiểm tra và nhắc nhở nhiều lần. Năm 2018, Phòng Tài chính kế hoạch đã cử chuyên viên phụ trách đến hỗ trợ và nhập số liệu vào hệ thống phần mềm kế toán. Tuy nhiên, đến thời điểm đoàn thanh tra đến làm việc, đơn vị không cung cấp được đầy đủ hệ thống sổ sách báo cáo theo quy định.

Theo báo cáo của Phòng Tài chính kế hoạch, từ tháng 1/2021, UBND xã Lục Sơn đã thực hiện việc điều động luân chuyển công chức khác sang làm nhiệm vụ kế toán thay cho công chức kế toán cũ. Đến thời điểm hiện nay, Phòng Tài chính kế hoạch đã giúp đỡ đơn vị khắc phục, cập nhật và hạch toán đầy đủ số liệu vào phần mềm kế toán, in được đầy đủ hệ thống báo cáo và sổ sách kế toán theo quy định.

Hoàng Long