Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra, xác minh trực tiếp tại Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT quận 8, Phòng GD&ĐT quận 12 và các trường: THPT Trường Chinh, THPT Marie Curie, TH Hà Huy Giáp, TH Võ Thị Thừa, TH Tuy Lý Vương và TH Nguyễn Trung Ngạn.

Kết quả thanh tra cho thấy, trong quá trình thực hiện, Sở GD&ĐT đã cập nhật, quán triệt và ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành liên quan đến việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ năm học và việc chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình GDPT năm 2018. Các phòng GD&ĐT được kiểm tra đã triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp quản lý giáo dục trong công tác tuyển sinh đầu cấp, thu chi đầu năm học, biện pháp bảo đảm an toàn trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện chương trình GDPT năm 2018 đối với lớp 1…

Tuy nhiên, Sở GD&ĐT chưa kịp thời tham mưu HĐND và UBND TP ban hành văn bản quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý Nhà nước về giáo dục, theo quy định tại Điểm b, Khoản 6, Điều 99 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14; chưa kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc chỉ đạo và tổ chức kiểm tra nội bộ trường học về các nội dung đang gây bức xúc trong dư luận xã hội trên địa bàn.

Phòng GD&ĐT quận 8 chưa sát sao trong công tác giám sát, dẫn đến việc Trường TH An Phong có sai phạm liên quan đến việc học sinh lớp 1 mua sách tham khảo như báo chí phản ánh; chưa ban hành hướng dẫn kiểm tra nội bộ (hướng dẫn hiện đang sử dụng là của năm học 2018 - 2019). Chưa tham mưu UBND quận chỉ đạo các phòng, ban có liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát, thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp, theo yêu cầu tại Công văn số 2772 ngày 31/8/2020 của Sở GD&ĐT TP về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2020 - 2021 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn TP và Công văn số 3025 ngày 21/9/2020 của Sở GD&ĐT TP về việc tiếp tục thực hiện Thông tư số 16/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các trường.

Phòng GD&ĐT quận 12 chưa ban hành thông báo kết quả kiểm tra theo quy trình của Sở GD&ĐT hướng dẫn; quy hoạch mạng lưới trường lớp thiếu đồng bộ và chưa kịp thời, nên số phòng học còn thiếu dẫn đến sĩ số học sinh trên lớp cao (nhiều lớp có sĩ số trên 50 học sinh), chưa đáp ứng điều kiện thực hiện chương trình GDPT năm 2018; còn có trường chưa thông tin đầy đủ đến cha mẹ học sinh (CMHS) về danh mục, phương thức mua xuất bản phẩm tham khảo cho học sinh lớp 1.

Kiểm tra tại các cơ sở giáo dục, phát hiện việc cập nhật, quản lý các văn bản hướng dẫn về công tác an toàn trường học, vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các nhà trường còn chậm, chưa đầy đủ. Một số trường học có số học sinh/lớp cao, chưa đảm bảo quy định tại điều lệ trường tiểu học, thiếu cơ sở vật chất cho học sinh lớp 1 học 2 buổi/ngày; việc tổ chức mua tài liệu tham khảo cho phụ huynh và học sinh lớp 1 chưa đúng quy định; chưa kịp thời đầu tư trang thiết bị dạy học tối thiểu đảm bảo đủ số lượng và yêu cầu; chưa thực hiện đúng quy định về tài liệu tham khảo của giáo viên.

Trong đó, Trường TH Nguyễn Trung Ngạn, Trường TH Tuy Lý Vương chưa ra quyết định thành lập hội đồng thẩm định tài liệu tham khảo, danh sách phê duyệt tài liệu tham khảo được hội đồng thẩm định thông qua; Trường TH Võ Thị Thừa thu kinh phí của CMHS ở một số lớp có mức thu giống nhau; Ban Đại diện CMHS Trường TH Nguyễn Trung Ngạn, Trường TH Hà Huy Giáp không xây dựng dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí theo quy định.

Trường THPT Marie Curie thực hiện việc tiếp nhận tài trợ trong các năm học 2020 - 2021 chưa đảm bảo đúng quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Trường TH Tuy Lý Vương, TH Nguyễn Trung Ngạn, THPT Trường Chinh, THPT Marie Curie hạn chế về công tác kiểm tra nội bộ…

Từ những hạn chế, tồn tại, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã kiến nghị UBND TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý Nhà nước về giáo dục, theo quy định tại Điểm b, Khoản 6, Điều 99 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14; chỉ đạo Sở GD&ĐT và các sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện quy hoạch mạng lưới trường lớp, bố trí đủ cơ sở vật chất, kinh phí, đội ngũ giáo viên thực hiện lộ trình đổi mới chương trình GDPT cho năm học 2020 - 2021 và những năm học tiếp theo.

Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh tham mưu cho UBND TP ban hành văn bản quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; tham mưu, chỉ đạo, phối hợp trong việc quy hoạch mạng lưới trường lớp, bố trí đủ cơ sở vật chất, kinh phí, đội ngũ giáo viên thực hiện lộ trình đổi mới chương trình GDPT cho năm học 2020 - 2021 và những năm học tiếp theo; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý sai phạm (nếu có) theo thẩm quyền và quy trình quy định.

Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Trường THPT Marie Curie về việc thực hiện chưa đúng các nội dung quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; rút kinh nghiệm trong việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất thực hiện chương trình GDPT cho học sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021, và chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất thực hiện chương trình GDPT năm 2018 theo lộ trình cho các năm tiếp theo.

Phòng GD&ĐT quận 8 ban hành hướng dẫn kiểm tra nội bộ năm học 2020 - 2021 theo quy định; kịp thời tham mưu UBND quận chỉ đạo các phòng, ban có liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát, thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp; chỉ đạo Trường TH An Phong thực hiện việc mua tài liệu tham khảo cho học sinh lớp 1 theo đúng quy định; chỉ đạo các đơn vị kiểm tra và xử lý sai phạm (nếu có) theo thẩm quyền.

Phòng GD&ĐT quận 12 tham mưu UBND quận quy hoạch mạng lưới trường lớp đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDPT năm 2018; ban hành thông báo kết quả kiểm tra theo quy trình của Sở GD&ĐT hướng dẫn; chỉ đạo Trường TH Hà Huy Giáp thực hiện việc mua tài liệu tham khảo cho học sinh lớp 1 theo đúng quy định; chỉ đạo các đơn vị kiểm tra và xử lý sai phạm (nếu có) theo thẩm quyền.

Đối với các cơ sở giáo dục, thực hiện rà soát, kiểm tra và khắc phục những tồn tại được chỉ ra qua thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan quản lý trực tiếp để tổng hợp báo cáo về Bộ GD&ĐT.

Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh báo cáo việc tham mưu, chỉ đạo và thực hiện kiến nghị trong kết luận thanh tra về Thanh tra Bộ GD&ĐT trước ngày 20/1/2021.

Lê Phương