Kết luận Thanh tra số 385/KL-TTr do Thanh tra tỉnh Điện Biên ban hành ngày 09/9/2020 về Thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách trong 3 năm, từ 2017 đến 2019 trên địa bàn huyện Nậm Pồ; bên cạnh những mặt tích cực, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế.

Việc chấp hành ngân sách và công tác quản lý, điều hành ngân sách

Việc bố trí tỷ lệ dự phòng ngân sách chưa đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách.

Thực hiện giao bổ sung một số nguồn kinh phí hàng năm cho một số đơn vị chưa đảm bảo đúng thời gian quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 50 Luật Ngân sách. Cụ thể: Bổ sung kinh phí để thực hiện chính sách quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; kinh phí vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg  ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác xét duyệt, thẩm tra quyết toán ngân sách chưa đầy đủ, chưa phát hiện được các khoản chi sai chế độ hoặc không đủ điều kiện để được thanh toán, quyết toán tại một số đơn vị dự toán ngân sách huyện.

Chưa thực hiện công khai ngân sách Nhà nước trên Cổng/Trang thông tin điện tử của UBND huyện theo quy định tại điều 13 Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.

Việc tổng hợp báo cáo nhu cầu kinh phí cải cách tiền lương, tăng biên chế, tăng hệ số lương hàng năm chưa chính xác dẫn đến việc cấp bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp huyện vượt nhu cầu chi, dẫn đến làm tăng kinh phí chuyển nguồn hàng năm: năm 2017 dư chuyển nguồn hơn 619 triệu đồng, năm 2018 dư hơn 773 triệu đồng và năm 2019 dư hơn 1 tỷ đồng…

Một số đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã được giao nguồn kinh phí chưa chủ động triển khai, thực hiện dẫn đến kinh phí chuyển nguồn sang năm sau còn cao.

Về kinh phí chi hoạt động thường xuyên: Việc chấp hành các quy định của pháp luật  trong quản lý, sử dụng kinh phí chi tiêu thường xuyên tại một số đơn vị dự toán còn hạn chế; dẫn đến duyệt chi thanh toán một số khoản chi sai quy định; công tác kiểm tra, thẩm tra của cơ quan tài chính chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ, một số khoản chi sai của các đơn vị dự toán chưa được phát hiện để xử lý, chấn chỉnh kịp thời.

Chưa thực hiện nghĩa vụ nộp thuế GTGT đối với nguồn thu từ dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng, thu bán hồ sơ mời thầu, thẩm định dự án đầu tư.

Công tác quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng

Thanh tra 69 công trình đầu tư xây dựng thuộc ngân sách huyện có tổng dự toán được duyệt hơn 185,6 tỷ đồng, tại 6 đơn vị (gồm: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng HĐND – UBND, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa – Thông tin, Ban quản lý dự án các công trình huyện) cơ quan thanh tra đã chỉ ra một số vi phạm, khuyết điểm:

Công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng còn hạn chế trong việc lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ dự toán các công trình. Hồ sơ một số công trình, dự án do các đơn vị tư vấn lập có một số hạng mục công việc chưa chính xác về khối lượng, định mức, song việc thẩm tra thẩm định không phát hiện dẫn đến phê duyệt sai; công tác nghiệm thu quyết toán chưa chặt chẽ dẫn đến thanh toán sai.

Một số công trình do Phòng Kinh tế  - Hạ tầng làm chủ đầu tư, việc xác định chi phí quản lý dự án đối với các dự án thuê tư vấn quản lý dự án chưa đúng quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng.

Công tác nghiệm thu thực tế một số công trình do Ban QLDA các công trình huyện làm chủ đầu tư, còn thiếu chính xác: Trường mầm non Chà Cang, Trụ sở xã Chà Nưa

Qua thanh tra phát hiện các sai phạm với tổng giá trị hơn 566 triệu đồng, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã xử lý thu hồi vào ngân sách hơn 405 triệu đồng và giảm trừ nghiệm thu, thanh quyết toán hơn 161 triệu đồng.

Kiến nghị xử lý nghiêm khắc

Xử lý về kinh tế, trong quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã thu hồi số tiền sai phạm hơn 503,5 triệu đồng về ngân sách. Về xử lý trách nhiệm, Thanh tra tỉnh Điện Biên yêu cầu UBND huyện Nậm Pồ tổ chức họp, nghiêm túc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm.

Qua thực tế tìm hiểu, Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ Bùi Văn Luyện cho biết, ngày 08/10 vừa qua, UBND huyện đã nghiêm túc họp kiểm điểm, qua đó các tập thể, cá nhân liên quan đã rút kinh nghiệm sâu sắc đối với những khuyết điểm, vi phạm được nêu trong Kết luận thanh tra./.

Trần Kiên