Năm 2017, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn được thành lập trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn và Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, thực hiện 2 chức năng khám chữa bệnh và y tế dự phòng.

Đến năm 2020, trung tâm thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; dân số; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các hoạt động dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Kỳ Sơn vào Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn.

Kểm tra thực hiện việc bảo quản, bảo trì, bảo dưỡng, sử dụng và tuân thủ các hướng dẫn kỹ thuật khác theo quy định của nhà sản xuất và việc kiểm định tại trung tâm chưa có quy chế quản lý, sử dụng, bảo quản trang thiết bị y tế; chưa có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, hư hỏng có sửa chữa, thay thế; lưu trữ hồ sơ về trang thiết bị y tế đạt yêu cầu; có phân công người quản lý sử dụng ở một số khoa, phòng.

Trung tâm có hệ thống xử lý nước thải và xử lý chất thải rắn, được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp phép nước đủ điều kiện để xả thải.

Thực hiện các danh mục theo quy định và đã được Sở Y tế phê duyệt; thực hiện quy chế chuyên môn và quy chế hồ sơ bệnh án theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hồ sơ bệnh án còn thiếu nhiều thông tin và không chuẩn xác; bỏ sót nhiều thông tin cận lâm sàng quý giúp cho chẩn đoán và điều trị; nhiều xét nghiệm không thực hiện giúp chẩn đoán nguyên nhân và điều trị, dự phòng.

Đối với công tác dược, đơn vị đã lập kế hoạch và tổ chức cung ứng, lựa chọn sử dụng thuốc, vật tư y tế tại đơn vị; lập kế hoạch mua sắm, tổ chức họp hội đồng thuốc và điều trị, triển khai chỉ đạo các khoa, phòng xây dựng danh mục và số lượng thuốc, vật tư y tế tiêu hao đấu thầu tập trung tại Sở Y tế theo đúng quy định. Xây dựng danh mục thuốc sử dụng tại trung tâm và hướng dẫn sử dụng thuốc tại trung tâm; cung ứng thuốc, vật tư y tế tiêu hao cơ bản đầy đủ, kịp thời; chủ động tổ chức mua sắm một số hóa chất đặc thù của đơn vị.

Tại thời điểm kiểm tra, thuốc được bảo quản đúng điều kiện quy định, có theo dõi nhiệt độ, độ ẩm. Hoạt động nhà thuốc của trung tâm liên kết với Chi nhánh Dược phẩm huyện Kỳ Sơn mở quầy thuốc chữa bệnh phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị.

Đơn vị thu theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và giá khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế theo giá quy định tại nghị quyết của HĐND tỉnh.

Cũng theo kết luận thanh tra, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cần bố trí một cách hợp lý và liên hoàn giữa các cơ sở theo quy định; cần thúc đẩy nâng cấp một số khoa khi có điều kiện triển khai công việc chuyên môn (Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh).

Tính liên hoàn giữa các khoa, phòng chưa thuận lợi, đặc biệt khi trời mưa, thực hiện “5S” tại đơn vị chưa đạt yêu cầu. Một số khoa chưa xây dựng quy trình quản lý chất lượng, chưa có cán bộ được đào tạo về quản lý chất lượng, chưa xây dựng quy trình kỹ thuật làm cơ sở kiểm tra đánh giá chất lượng, đặc biệt là chất lượng xét nghiệm.

Chưa có quyết định giao khoa, phòng quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế; chưa phân công người quản lý đầy đủ; chưa cập nhật quá trình vận hành, sửa chữa; chưa có lý lịch riêng cho từng máy để cập nhật thông tin. Hồ sơ trang thiết bị y tế được lập, lưu chưa khoa học; bảo quản hồ sơ trang thiết bị y tế chưa khoa học, chưa đầy đủ.

Tủ đựng hóa chất phòng xét nghiệm không có nhiệt kế đo nhiệt độ, không có bảng theo dõi nhiệt độ hàng ngày; chưa thực hiện ngoại kiểm theo quy định; một số trang thiết bị đã hỏng lâu ngày chưa được sửa chữa.

Trung tâm đã xây dựng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, quy trình chuyên môn kỹ thuật, tuy nhiên, việc triển khai áp dụng còn hạn chế. Phát triển chuyên môn kỹ thuật tại trung tâm chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh cho dân trên địa bàn.

Cán bộ y tế chỉ định và thực thực hiện y lệnh trên phần mềm của trung tâm, khi kết thúc đợt điều trị mới ký xác nhận, chưa phù hợp với quy định chuyên môn; bảng giá sắp xếp lộn xộn, khó kiểm tra, rà soát.

Giám đốc Sở Y tế kiến nghị các biện pháp xử lý, đề nghị giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý đơn vị, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh; xây dựng và triển khai thực hiện các quy trình chuyên môn phù hợp với điều kiện của đơn vị.

Xuân Thống