Trong năm 2021 do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh nên các cấp, các ngành trong tỉnh nói chung và ngành Thanh tra tỉnh Phú Thọ nói riêng đã tập trung triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh (theo sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh). Đồng thời, tỉnh tập trung cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo, năm 2021, ngành Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã triển khai thực hiện 96 cuộc thanh tra tại 397 đơn vị. Các cuộc thanh tra được thực hiện chủ yếu là theo kế hoạch đã được thủ trưởng cùng cấp phê duyệt (theo kế hoạch 91 cuộc; thanh tra đột xuất 05 cuộc); ban hành 92 kết luận thanh tra. Qua thanh tra phát hiện các đơn vị có vi phạm với tổng số tiền vi phạm gần 3,6 tỷ đồng. 

Xử lý trách nhiệm đối với 03 cá nhân. Kiến nghị hoàn thiện (thêm mới, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ) cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, điều hành của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến nội dung thanh tra.

Năm 2021, toàn tỉnh có 190 vụ khiếu nại (tăng 8 vụ so với 2020); tố cáo 18 vụ việc (giảm 15 vụ so với năm 2020); nội dung vụ việc chủ yếu liên quan đến chế độ chính sách, đất đai nhà cửa, bồi thường giải phóng mặt bằng, phản ánh về công chức, viên chức và các lĩnh vực hành chính khác… Số đơn thư toàn tỉnh tiếp nhận trong năm vừa qua là 7.529, trong đó đã xử lý 7.527/7.529, đạt 99,97%. Trong kỳ, toàn tỉnh tiếp 5.255 lượt công dân với tổng số 4.608 vụ việc.

Qua tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư, các cấp, các ngành đã trao đổi, giải thích, hướng dẫn công dân, giải quyết trả lời đơn công dân theo quy định của pháp luật. Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không có điểm nóng.

Việc xử lý chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian trong hoạt động thanh tra giữa các cơ quan của tỉnh với các cơ quan Trung ương và giữa các cơ quan của tỉnh cơ bản thực hiện tốt theo quy định. Các cấp, các ngành đã chủ động triển khai chương trình thanh tra, kiểm tra năm 2021 theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ.

Công tác nắm, dự báo tình hình tại các cơ quan, địa phương nhằm phục vụ cho công tác phòng ngừa, phát hiện vụ việc tham nhũng của các cơ quan chức năng còn chậm. Tính chủ động trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện các vi phạm về tham nhũng nhất là đối với một số lĩnh vực dễ nảy sinh nguy cơ tham nhũng (xây dựng cơ bản, quản lý đất đai và sử dụng ngân sách; hỗ trợ an sinh xã hội) còn hạn chế.

Qua thanh tra, kiểm tra mới chỉ phát hiện được những hành vi vi phạm ở một số đơn vị cơ sở, hậu quả ở mức độ ít nghiêm trọng, chủ yếu là những sai phạm nhỏ lẻ trong công tác quản lý tài chính, ngân sách, quản lý đất đai, tài sản…

Thời gian tới, Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục chủ động triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả công tác thanh tra theo đúng Kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được phê duyệt, triển khai thực hiện tốt các cuộc thanh tra đột xuất khi được giao.

Tăng cường công tác thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo).

Tập trung những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành. Hạn chế sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra, đảm bảo yêu cầu quản lý Nhà nước và mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát về cho Nhà nước; kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm pháp luật; kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra.

Nam Dũng

Nam Dũng