Theo kết luận tố cáo, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 bị tố cáo với 3 nội dung liên quan đến việc sử dụng lao động tại đơn vị này.

Cụ thể, tại nội dung tố cáo 1, ông Võ Thành Đông bị tố cáo khi ông về thay quyền Giám đốc Nguyễn Văn Dũng tiếp tục sử dụng những hợp đồng lao động chuyên môn gồm 20 người đã ký không đúng quy định tại Văn bản số 475/BNV-TCCB ngày 25/1/2017 của Bộ Nội vụ và Công văn số 865/BYT-TCCB ngày 28/2/2017 của Bộ Y tế, Bộ Y tế kết luận nội dung này là tố cáo đúng.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ do người tố cáo cung cấp, giải trình của ông Võ Thành Đông và tài liệu do Đoàn xác minh của Bộ Y tế thu thập, Bộ Y tế cho biết, việc hơn 20 người đã được quyền Giám đốc Nguyễn Văn Dũng ký hợp đồng trong năm 2018 là có thật.

Theo Bộ Y tế, trách nhiệm ký hợp đồng chuyên môn từ năm 2018 trở về trước không đúng với quy định tại Văn bản số 865/BYT-TCCB ngày 28/2/2017 của Bộ Y tế thuộc về người đứng đầu Bệnh viện của thời kỳ trước khi ông Đông về làm Giám đốc gồm Giám đốc Nguyễn Văn Thọ, Giám đốc Bùi Thế Khanh và Quyền Giám đốc Nguyễn Văn Dũng.

Đối với nội dung tố cáo 2, tố cáo ông Võ Thành Đông, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, khi về thay quyền Giám đốc Nguyễn Văn Dũng tiếp tục sử dụng những hợp đồng chuyên môn gồm hơn 20 người, trong đó có hợp đồng với những người có bằng cấp chuyên môn không phù hợp gây lãng phí nhân lực, vị trí cần làm việc thì không có, cụ thể hợp đồng đã ký 2 bác sỹ y tế dự phòng về bệnh viện không biết làm gì và những vị trí dư thừa (nhiều cao đẳng và trung cấp dược, xét nghiệm...), Bộ Y tế xác minh tố cáo này là tố cáo có đúng, có sai, cụ thể:

Việc ký hợp đồng với 2 bác sĩ Y học dự phòng do Quyền Giám đốc Nguyễn Văn Dũng ký tháng 1/2018 không có trong Đề án vị trí việc làm đã được đã phê duyệt, ông Võ Thành Đông, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, khi về thay quyền Giám đốc Nguyễn Văn Dũng tiếp tục sử dụng là tố cáo đúng. Tuy nhiên, việc quyền Giám đốc Bệnh viện trước đây nhận 2 bác sĩ y tế dự phòng vào làm việc tại Tổ Công tác xã hội và việc Giám đốc Bệnh viện Võ Thành Đông tiếp tục ký hợp đồng chuyên môn với 2 người này hoàn toàn phù hợp với Thông tư số 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội.

Đối với nội dung tố cáo 2, Bộ Y tế kết luận tố cáo ông Võ Thành Đông, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, khi về thay quyền Giám đốc Nguyễn Văn Dũng tiếp tục sử dụng những hợp đồng chuyên môn gồm hơn 20 người, trong đó có những người có bằng cấp chuyên môn không phù hợp gây lãng phí nhân lực; những người có 21 bằng cấp chuyên môn dư thừa như cao đẳng và trung cấp dược, xét nghiệm... là tố cáo sai.

Ở nội dung tố cáo 3, tố cáo ông Võ Thành Đông, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 khi về thay quyền Giám đốc Nguyễn Văn Dũng, tiếp tục ký hợp đồng lao động với 3 trường hợp (bác sĩ Trần Thị Mây, Khoa Hồi sức cấp cứu và bác sĩ Trần Vạn Châu, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hạnh, Khoa Chẩn đoán hình ảnh) không đúng quy định, Bộ Y tế kết luận nội dung tố cáo có đúng, có sai, cụ thể:

Đối với nội dung tố cáo ông Võ Thành Đông, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 khi về thay quyền Giám đốc Nguyễn Văn Dũng, tiếp tục ký hợp đồng lao động với bác sĩ Trần Thị Mây, Khoa Hồi sức cấp cứu và bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hạnh, Khoa Chẩn đoán hình ảnh không đúng quy định là tố cáo đúng. Tố cáo ông Võ Thành Đông, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 khi về thay Quyền Giám đốc Nguyễn Văn Dũng, tiếp tục ký hợp đồng lao động với bác sĩ Trần Vạn Châu, Khoa Chẩn đoán hình ảnh không đúng quy định là tố cáo sai.

Theo phân tích, đánh giá thông tin, tài liệu chứng cứ của Bộ Y tế cho thấy: Về hồ sơ, trình tự thủ tục, căn cứ hồ sơ ký hợp đồng giữa Giám đốc Bệnh viện là ông Võ Thành Đông với 3 bác sĩ là Phạm Thị Ngọc Hạnh, Trần Vạn Châu và Trần Thị Mây, nhận thấy hồ sơ có đủ giấy tờ, văn bằng và trước khi ông Võ Thành Đông ký hợp đồng đã được Đảng ủy Bệnh viện thông qua về  chủ trương.

Về nguồn tài chính để chi trả cho người lao động được ký hợp đồng: Đối với bác sĩ Trần Vạn Châu (người đã nghỉ hưu), Giám đốc Bệnh viện báo cáo đây là trường hợp ký hợp đồng khoán gọn, sử dụng nguồn viện phí để chi trả.

Đối với 2 trường hợp là bác sĩ Trần Thị Mây và bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hạnh, theo tài liệu xác minh của Bộ Y tế,  Giám đốc Bệnh viện ký hợp đồng theo chế độ có bảo hiểm xã hội, Bệnh viện thực hiện chi trả lương bằng nguồn ngân sách Bộ Y tế giao tự chủ (bệnh viện được Bộ giao tự chủ một phần).

Tại Công văn số 30/VPCP-TCCV ngày 4/1/2017 của Văn phòng Chính phủ được Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 865/BYT-TCCB ngày 28/2/2017, tại khoản 5 có ghi: “Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ có tăng giường bệnh kế hoạch phải báo cáo Bộ Y tế để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ sung số lượng người làm việc”.

Tuy nhiên, công văn này không nêu cụ thể đối với trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được giao tự chủ một phần thì phải thực hiện như thế nào khi ký hợp đồng có đóng bảo hiểm (phải báo cáo Bộ hay không phải báo cáo Bộ trước khi ký). Do vậy, trên thực tế rất dễ có tình trạng thực hiện không thống nhất hoặc thực hiện sai nếu hiểu Công văn số 865/BYT-TCCB ngày 28/2/2017 theo hướng đối với đơn vị được giao tự chủ một phần thì khi ký hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội vẫn phải báo cáo Bộ Y tế.

Phương Anh