Dự án Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La (dự án) được Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phê duyệt ngày 30/3/2016 với tổng mức đầu tư 140 tỷ đồng; nguồn vốn chương trình mục tiêu phát triển hệ thống y tế địa phương và vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 - 2018, dự án đã được gia hạn, thời gian thực hiện đến năm 2020.

Tổng vốn đã giao từ khi bắt đầu dự án đến thời điểm thanh tra là hơn 114,7 tỷ đồng. Số vốn còn thiếu để hoàn thành giai đoạn 1 dự án là 25,2 tỷ đồng.

Chậm tiến độ

Qua kiểm tra, xem xét, đoàn thanh tra đã chỉ rõ một số tồn tại: Dự án được phê duyệt nhưng không nêu nội dung cụ thể dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo thời gian thực hiện dự án, số bước thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng.

Quá trình thực hiện dự án, việc bố trí và phân bổ vốn cho dự án chưa đáp ứng được tiến độ dẫn đến dự án không đủ vốn để thực hiện, làm giảm hiệu quả khi sử dụng vốn. Dự án có tổng mức đầu tư 140 tỷ đồng, nhưng số vốn bố trí cho giai đoạn thực hiện dự án 2016 - 2018 chỉ là hơn 55,1 tỷ đồng.

Không đưa vào thiết kế vật liệu xây không nung đối với công trình bắt buộc sử dụng theo quy định.

Công tác lập dự toán: Hệ lam nhôm chắn nắng không sử dụng đúng chủng loại như khi lập dự toán; đơn giá bê tông thương phẩm được tư vấn áp dụng trong lập dự toán khi không có báo giá; lập dự toán công tác đào đất một số hố móng lớn là không phù hợp; áp dụng nhóm nhân công cho công tác lắp đặt hoàn thiện chưa đúng…

Nội dung báo cáo thẩm tra chỉ có chữ ký và chứng chỉ của chủ trì thiết kế và chủ trì dự toán, không có chữ ký của chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra của các bộ môn khác.

Đại diện của bên mời thầu không ký xác nhận vào các nội dung đề xuất về tài chính của bản gốc hồ sơ dự thầu theo quy định (Công ty CP Đức Anh; Công ty Xây dựng Thăng Long; Công ty TNHH Long Vũ).

Hồ sơ dự thầu còn có chỗ không đánh số trang theo thứ tự liên tục theo quy định.

Công tác quản lý chất lượng thi công xây lắp chưa được thực hiện đúng theo quy định của hồ sơ mời thầu và hợp đồng đã ký: Một số công việc thực tế thi công có sự thay đổi vật liệu (cửa đi, cửa sổ) so với hợp đồng đã ký nhưng chủ đầu tư chưa có văn bản chấp thuận.

Quá trình thi công có một số công tác xây dựng thay đổi (loại hình công việc, chủng loại vật liệu) so với hợp đồng đã ký, chủ đầu tư đã sử dụng đơn giá trong hợp đồng để thanh toán cho nhà thầu khi chưa tiến hành lập đơn giá bổ sung: Công tác lắp đặt ống nhựa nổi, cửa đi, cửa sổ, xây tường gạch.

Quá trình thực hiện dự án chậm so với tiến độ dự án đã được phê duyệt ban đầu (2016-2018) dẫn đến phải gia hạn (2020) và đến nay vẫn chưa hoàn thành; thời điểm thanh tra, dự án vẫn đang thi công nhà lưu bệnh nhân.

Bố trí vốn đảm bảo theo tiến độ dự án

Thanh tra Chính phủ xác định, để xảy ra một số tồn tại, hạn chế nêu trên, trong đó có trách nhiệm của UBND tỉnh Sơn La, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu tư vấn thiết kế, nhà thầu tư vấn thẩm tra, nhà thầu thi công xây lắp theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình UBND tỉnh tập trung bố trí, phân bổ vốn cho dự án (giai đoạn 1) để hoàn thành theo đúng tiến độ gia hạn. Chủ đầu tư (Sở Y tế) căn cứ vào kết quả thanh tra và kiến nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 249/KQTĐ-SXD ngày 26/10/2016, tổ chức tiến hành lập đơn giá sửa đổi, bổ sung, thẩm định, phê duyệt, thương thảo ký phụ lục hợp đồng trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quyết toán tránh thất thoát, lãng phí ngân sách.

Tại Báo cáo số 570/BC-UBND ngày 31/12/2021 gửi Thanh tra Chính phủ về kết quả thực hiện kết luận thanh tra, UBND tỉnh Sơn La cho biết, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu, trình UBND tỉnh bố trí vốn đảm bảo theo tiến độ dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2021, trong đó đã bố trí đủ số vốn còn thiếu (15,399 tỷ đồng) để hoàn thành dự án (giai đoạn 1) được phê duyệt tại Quyết định số 3051/QĐ-UBND ngày 31/12/2020.

Sở Y tế đã trình Sở Xây dựng thẩm tra giá trị quyết toán A-B làm cơ sở để chủ đầu tư trình Sở Tài chính thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án.

Hiện nay, chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sở để trình Sở Tài chính thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Trần Kiên

Trần Kiên