UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kết luận số 1571/KL-UBND về nội dung tố cáo của công dân đối với UBND huyện Yên Dũng.

Công dân tố cáo UBND huyện Yên Dũng, thời điểm năm 1999 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sai đối tượng cho hộ gia đình ông Hoàng Văn Tiến và bà Đỗ Thị Phương số vào sổ cấp giấp chứng nhận quyền sử dụng đất số 00171 QSDĐ/H-CĐ số 117 CĐ/CT ngày 10/7/1999, thửa đất số 94, tờ bản đồ số 15, diện tích 96m2 tại xử Đồng Na, thôn Miễu, xã Tân Mỹ, huyện Yên Dũng. Qua xác minh, UBND tỉnh kết luận nội dung công dân tố cáo là sai.

Thanh tra tỉnh đã tiến hành xác minh tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Dũng và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Dũng. Kết quả là, các cơ quan đã kiểm tra, rà soát nhưng không tìm thấy hồ sơ thời điểm năm 1999 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình ông Hoàng Văn Tiến và bà Đỗ Thị Phương số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00171 QSDĐ/H-CĐ số 117CĐ/CT ngày 10/7/1999, thửa đất số 94, tờ bản đồ số 15, diện tích 96m2 tại xứ Đồng Na, thôn Miễu, xã Tân Mỹ, huyện Yên Dũng (nay xã Tân Mỹ thuộc TP Bắc Giang).

Theo biên bản bàn giao hồ sơ tháng 12/2020 giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Dũng và Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Bắc Giang, thì Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Bắc Giang không được nhận bàn giao hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình ông Hoàng Văn Tiến và bà Đỗ Thị Phương số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 00171 QSDĐ/H-CĐ số 117CĐ/CT ngày 10/7/1999, thửa đất số 94, tờ bản đồ số 15, diện tích 96m2 tại xứ Đồng Na, thôn Miễu, xã Tân Mỹ, huyện Yên Dũng.

Cơ quan thanh tra đã kiểm tra, rà soát nhưng tại Phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Bắc Giang không có hồ sơ thời điểm năm 1999 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình ông Hoàng Văn Tiến và bà Đỗ Thị Phương.

UBND tỉnh kết luận, theo giải trình của UBND huyện Yên Dũng và kết quả xác minh cho thấy, UBND huyện Yên Dũng chưa thực hiện tốt việc quản lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình ông Hoàng Văn Tiến và bà Đỗ Thị Phương.

Trong thời gian xác minh vụ việc và đến thời điểm báo cáo kết quả xác minh tố cáo, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện không cung cấp được hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình ông Tiến, bà Phương nên không có cơ sở để xem xét, kết luận về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông Tiến và bà Phương.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan rút kinh nghiệm trong việc quản lý, lưu giữ hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình ông Hoàng Văn Tiến và bà Đỗ Thị Phương vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00171 QSDĐ/H-CĐ số 117CĐ/CT ngày 10/7/1999, thửa đất số 94, tờ bản đồ số 15, diện tích 96m2 tại xứ Đồng Na. Kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/5/2021. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

Hoàng Long